Аварійне і довгострокове прогнозування аварій з с НХР

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Контрольная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Безопасность жизнедеятельности
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=11832 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Вступ

В наш час у промисловості та у сільському господарстві людина використовує десятки тисяч різноманітних хімічних речовин, при цьому, щороку кількість їх збільшується на 200 - 1000 нових речовин [1]. Володіючи величезними можливостями, хімія створює небачені у природі матеріали, помножує родючість землі, полегшує труд людини, економить його час, вдягає та лікують його. Це є причиною широкої хімізації народного господарства, бурного розвитку в останні десятиріччя хімічної промисловості. У зв'язку з цим зростають об'єми виробництва, використання, зберігання та перевезення різноманітних хімічних речовин, се-ред яких є дуже небезпечні для здоров'я людини.

Часто фізико - хімічні властивості небезпечних хімічних речовин (НХР) визначають їх здатність переходити у вражаючий стан і створювати вражаючі концентрації. Найбільше значення мають.[1]:

Агрегатний стан речовини. За звичайних умов НХР можуть бути у твердому, рідкому та газоподібному стані.

Таблиця 1. - Характеристика стану НХР в атмосфері. [1]

Розчинність НХР у воді та різного роду органічних розчинниках. Розчинність - зда-тність одної речовини рівномірно розподілятися у середовищі іншої або інших речовин, утворюючи розчин. Розчинність НХР у воді та органічних розчинниках має важливе значен-ня. Висока розчинність у воді може привести до сильного зараження водойм, внаслідок чого вони довгий час можуть уявляти небезпеку для людини довгий час, однак висока розчин-ність одночасно може дозволити при необхідності використовувати розчини різних речовин для дегазації (нейтралізації) НХР.

Щільність речовини та її газової фази. Якщо щільність НХР більше ніж щільність води, то НХР буде проникати в глибину водойми забруднюючи її. Якщо щільність газової фази ТНР більше ніж щільність повітря, то НХР буде накопичуватися у знижених місцях ре-льєфу місцевості, утворюючи невтримні концентрації.

Гідроліз - розкладання речовини водою. Чим вище гідролітична стійкість НХР, тим довше її вражаюча дія

Летючість - здатність речовини переходити у газоподібний стан. Кількісною характе-ристикою летючості є максимальна концентрація пари НХР при певній температурі.

Тиск насиченої пари. Визначає летючість та відповідно тривалість вражаючої дії НХР.

Коефіцієнт дифузії є характеристикою процесу дифузії. Швидкість випаровування НХР прямо пропорційна його коефіцієнту дифузії у повітря

Теплоємність визначає характер викиду та випаровування НХРз поверхні при аварії.

Теплота випаровування є однією з важливих фізико - хімічних характеристик, що ви-значають характер викиду та наступного випаровування НХР.

Температура кипіння дозволяє побічно судити про летючість НХР та характеризує тривалість вражаючої дії. Чим вище температура кипіння, тим повільніше випаровується НХР.

Температура замерзання - температура при якій рідина втрачає рухомість та при на-хиленні пробірки з продуктом на кут 450 його рівень залишається постійним протягом 1 хви-лини.

В'язкість - властивість рідких, а також газоподібних речовин опиратися течії під дією зовнішніх сил. В'язкість робить вплив на характер поведінки НХР у аварійному випадку( ха-рактер дроблення, усмоктування та ін.)

Корозійна активність - властивість руйнувати оболонки в яких зберігається або транспортується НХР.

Крім названих - максимальна концентрація, теплове розширення і стискальність, тем-пература спалаху та ін. Всі ці характеристики необхідні при оцінюванні хімічної небезпечно-сті виробництва, використання, збереження та перевезення НХР, при прогнозуванні та оці-нюванні наслідків аварій на хімічно небезпечних об'єктах (ХНО).

По ступеню токсичності при інгаляційному та пероральному шляхах поступлення в ор-ганізм хімічні речовини можна розділити на шість груп.

Таблиця 2. - Токсичність хімічних речовин [1]

До найбільш небезпечних відносяться: деякі сполучення металів, карбоніли металів, речовини, що містять ціаногрупу, сполучення фосфору, фторорганічні речовини, хлоргідри-ни, галогени, та ін.

До дуже токсичних та високотоксичних хімічних речовин відносять: мінеральні та органічні кислоти, луги, сполучення сірки, хлор та бромзаступні похідні вуглеводнів, деякі спирти та альдегіди кислот, органічні та неорганічні нітро - та аміносполучення, феноли, крезоли та їх первісні, гетероциклічні сполучення.

До помірно токсичних, малотоксичних і практично нетоксичних хімічних речовин, які не уявляють собою небезпеки відноситься всі останні хімічні сполучення.

Пестициди - препарати, що призначені для боротьби з шкідниками сільського госпо-дарства, бур'янами та т.п. Багато з цих сполучень дуже шкідливі для людини. За хімічним складом пестициди можна розділити на групи: фосфорорганічні сполучення, карбомати, хлорорганічні сполучення, ртутьорганічні сполучення, похідні феноксіуксусної кислоти, по-хідні діпіріділу, органічні нітросполуки.

Для характеристики токсичності НХР використовуються поняття: гранична концентра-ція, межа стерпності, смертельна концентрація, смертельна доза.

Гранична концентрація - це мінімальна ефективна концентрація, тобто найменша кі-лькість речовини, що може викликати відчутний фізіологічний ефект. При цьому уражені відчувають лише первинні ознаки враження та в цілому зберігають працездатність.

Межа стерпності - це мінімальна концентрація, яку людина може витримувати без стійкого ураження. В промисловості у якості межі стерпності використовується гранична припустима концентрація (ГПК). ГПК регламентує допустимий ступінь забруднення НХР повітря робочої зони та використовується у цілях дотримання вимог правил техніки безпеки.

Таблиця 3. - класифікація НХР по ступеню впливу на організм людини [1]

Крім всього вище названого важливими факторами є метеоумови. В залежності від те-мператури повітря, його швидкості, ступеню вертикальної стійкості повітря (СВСП), тиску, вологості, хмарності, опадів формуються зони забруднення НХР. Так при підвищенні темпе-ратури глибина розповсюдження забрудненого повітря збільшується. Зі збільшенням швид-кості зменшується кут сектора зони можливого хімічного зараження, але наряду з цим під-вищення швидкості вітру приводить до більш інтенсивного перемішування повітряних мас, що в свою чергу призводить до зменшення концентрації НХР і зменшення глибини розпо-всюдження хмари забрудненого повітря. СВСП характеризує рух повітряних мас в призем-ному шарі. Цей рух обумовлено різницею температури, а відповідно і щільності повітря на поверхні грунту (висота =0м) та 2м. В залежності від розподілу температур розрізняють:

При однаковій швидкості вітру глибина розповсюдження хмари забрудненого повітря при інверсії приблизно в 3,5 - 4,5 рази більша за глибину розповсюдження при конвекції.

Терміни і визначення [2]

В основі курсової роботи лежить затверджена Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на про-мислових об'єктах і транспорті" (далі - Методика). У зв'язку з цим приводимо прийняті тер-міни та визначення.

Небезпечна хімічна речовина (НХР) - хімічна речовина, безпосередня чи опосередко-вана дія якої може спричинити загибель, гостре чи хронічне захворювання або отруєння лю-дей і (чи) завдати шкоди довкіллю.

Аварія з НХР - це подія техногенного характеру, що сталася на хімічно небезпечному об'єкті внаслідок виробничих, конструктивних технологічних чи експлуатаційних причин або від випадкових зовнішніх впливів, що привела до пошкодження технологічного облад-нання, пристроїв споруд, транспортних засобів з виливом (викидом) НХР в атмосферу і реа-льно загрожує життю, здоров'ю людей.

Хмара НХР - суміш парів і дрібних крапель НХР з повітрям в обсягах (концентраціях), небезпечних для довкілля(вражаючих концентраціях).

Первинна хмара НХР - це пароподібна частина НХР, яка є в будь якій ємності над по-верхнею зрідженої НХР і яка виходить в атмосферу безпосередньо при руйнуванні ємності без випару з підстильної поверхні.

Вторинна хмара НХР - це хмара НХР, яка виникає протягом певного часу внаслідок випару НХР з підстильної поверхні (для легко летючих речовин час розвитку вторинної хма-ри після закінчення дії первинної хмари відсутній, для інших речовин він залежить від влас-тивостей НХР, стану обвалування та температури повітря).

RSSСтраница 1 из 6 [Всего 6 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100