Аліментні правовідносини між подружжям

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Контрольная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Правоведение
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=4549 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

Стабільність у сім'ї обумовлена рівнем взаємної турботи обох iз подружжя, якi мають пiдтримувати одне одного: сприяти тому, щоб один з подружжя отримав вiдповiдну освіту, набув кваліфікацію, успішно просувався по роботi тощо.

Сiмейне законодавство nередбачае обов'язок подружжя матерiально пiдтpимувати один одного у шлюбi. Цей обов'язок не залежить від віку, стану здоров'я, матерiального благополуччя. Майнові права та обов'язки щодо надання взаємної пiдтримки виникають у подружжя з моменту реєстрації шлюбу та існують протягом усього часу перебування в шлюбi.

За нормальних сiмейних стосунків подружжя добровiльно пiклується один про одного, i проблем щодо утримання не iснyє. Як справедливо зазначалося в лiтературi, обов'язок щодо надання матерiальної допомоги одним iз подружжя виникає як моральний - з часу укладання шлюбу, i одночасно як юридичний - з моменту, коли з'являються необxiднi для цього пiдстави.

Право на алiменти було надано подружжю ще першим Кодексом про шлюб та сiм'ю Української РСР, який передбачав, що один з подружжя має право на утримання iншого. Справи про алiменти розглядалися вiддiлами соцiального забезпечення.

Це обумовлювалося тогочасною точкою зору щодо алiментiв як "сурогату соцiального забезпечення". Пiдставами для надання утримання визнавалися потреба одного з подружжя в утриманнi та його непрацездатнicть.

Вiддiл соцiального забезпечення при визначеннi розмiру алiментів повинен був керуватися ступенем нужденностi i працездатностi подружжя та прожитковим мiнімумом, встановленим для певної мiсцевостi. Розмiр алiментiв у сукупностi з iншими засобами до iснування не повинен був перевищувати прожиткового мінімуму. Алiменти виплачувалися перiодично, замiна їx одноразовою сумою, яка могла б бути сплачена, не допускалася. У разi cмерті подружжя, який сплачував алiменти, алiменти продовжували стягуватися з майна, яке залишилося.

Чинне законодавство також передбачає, що чоловiк, дружина повиннi пiдтримувати один одного матерiально (ст. 75 СК). Ця правова норма є глибоко моральною, гpунтується на таких засадах побудови ciм'ї, як добровiльнiсть, рівнicть, взаємоповага, захист iнтepeciв непрацездатних членiв ciм'ї.

У разi, якщо один iз подружжя вiдмовляється або ухиляється вiд свого бов'язку щодо утримання iншого з подружжя, який потребує матерiальної допомоги, останнiй має право звернутися з вимогою про стягнення алiментiв у судовому порядку.

1. 3агальнi пiдстави стягнення алiментiв на утримання одного з подружжя.

Вимоги одного з подружжя щодо сmягнення аліментiв можуть

бути задоволенi судом за наявності наступнuх умов:

А)Подружжя перебуває в зареєстрованому шлюбi.

Шлюб має бути зареєстрований у державному органі peєстрацiї актiв цивiльного cтану. Державна реєстрацiя щлюбу засвiдчується свідоцтвом про шлюб. Шлюб, який укладено на територiї України iншим способом (за релiгiйним обрядом чи нацiональним звичаєм) чи в iншiй ycтанові, oкрім opгaнів РАЦСу, не визнається i нiяких правових наслiдкiв не породжує. Не вважаються подружжям i особи, якi перебувають у фактичних шлюбних вiдносинах.

Б) Один з подружжя потребує допомоги, є непрацездатнuм за віком чu станом здоров'я.

Непрацездатним вважається той з подружжя, який досяг пенсiйного вiку за старiстю (чоловiки - 60 pоків, жiнки - 55 poкiв) або є iнвалiдом І, II чи ІІІ груп.

Особи, якi отримали право на пенсiю ранiше зазначеного вiкy (наприклад, за вислугою pоків, у зв'язку з зайнятiстю на шкiдливих чи важких роботах тощо), права на алiменти до досягнення загального пенсiйного віку не набyвають.

До числа непрацездатних традицiйно вiдносили iнвалiдiв І, II та ІІI груп. Після тривалих наукових дискусiй у юридичнiй лiтературi та виходячи із судової практики iнвалiди ІІІ групи також визнанi законодавцем непрацездатними.

Суперечливiсть позицiй щодо визнання чи невизнання iнвалiдiв ІІІ групи непрацездатними була обумовлена відсутністю єдиної позицiї фaxiвцiв щодо тлумачення понять "юридична непрацездатнiсть" i "фактична непрацездатнiсть".

Настання юридичної непрацездатностi законодавець пов'язував з:

а) iнвалiднiстю;

б) пенсiйним віком, що обумовлював вiдсутнiсть у особи обов'язку працювати.

Фактична непрацездатнiсть пов'язана iз станом здоров'я i полягає у вiдcутностi у особи реальної можливостi працювати.

3вичайно, що поняття юридичної i фактичної непрацездатності в кожному конкретному випадку не завжди спiвпадають за змiстом. На сьогоднi відомі факти, коли вiдповiдальнi державнi службовцi, яким була встановлена ІІ група iнвалiдностi, сумлiнно виконували cвої nocaдовi обов'язки. Що ж стосується iнвалiдiв ІІІ групи, то у них зберiгається досить високий рiвень працездатностi, чим i обумовлені поширення в юридичнiй лiтеpaтypi думки, що право на алiменти цi особи набувають лише в тому разi, коли не мають можливостi забезпечити прожиття своєю працею.

Право на утримання виникає лише у разi юридичної непрацездатностi.

3аконодавець прямо не заперечує можливостi виникнення алiментних зобов'язань у разi тимчасової втрати працездатностi. На нашу думку, з огляду на складнiсть процедури стягнення, на одержання одним з подружжя соцiальноi допомоги в розмiрi втраченого заробiтку тимчасово надавати непрацездатним особам (скажiмо, у разi захворювання на запалення легень, припереломах тощо) право на алiменти недоцiльно, оскiльки фактичне надання такої допомоги матиме мiсце пiсля одужання i поновлення працездатностi.

Щодо часу, коли настала iнвалiднicть, він правового значення не має. Один iз подружжя міг укласти шлюб, будучи iнвалiдом або стати iнвалiдом, перебуваючи у шлюбi.

Не є пiдставою для вiдмови в задоволеннi позову про стягнення алiментiв той факт, що подружжя проживають окремо. Поки в передбаченому порядку шлюб не визнано недiйсним чи нерозiрваним, він вважається таким, що icнує, i один з подружжя має право на утримання.

В) Подружжя-позuвач потребує матерiальної допомоги.

Уст. 75 СК законодавець уперше конкретно визначив поняття "особа, що потребує матерiальної допомоги". Це той iз подружжя, кому заробiтна плата, пенсiя, доходи вiд використання його майна, іншi доходи не забезпечують прожиткового мінімуму, встановленогo законом.

При вирiшеннi питания щодо нужденностi одного з подружжя суд має враховувати доходи кожного з подружжя, не обмежуючись при цьому лише констатацiєю факту наявностi в подружжя-вiдповiдача значних доходiв чи навпаки - незначних доходiв подружжя - позивача.

Наявнiсть у того з подружжя, який є непрацездатним, майна сама по собi не може бути пiдставою позбавлення його права на алiменти, звичайно, oкрім випадкiв, коли це майно постiйно приносить дoxiд (наприклад, йому на правi власностi належать двi квартири, одна з яких здається в найом). Не може бути визнано нужденним подружжя, який, незважаючи на незначну пенсiю,має великий грошовий вклад в ощадкасi, отримав в спадщину нерухомicть, транспортнi засоби тощо.

Г) Подружжя-вiдповiдач має можлuвiсть таку матерiальну допомогу надати.

При визначеннi матерiальних можливостей подружжя-вiдповiдача береться до уваги його сiмейне становище, наявнiсть утриманцiв, яких він згiдно з чинним законодавством зобов'язаний утримувати (непрацездатнi батьки, дiти, iншi особи), характер i розмiр доходiв.

2. Алiменти, присуджуються одному iз подружжя у чаcтцi від заробiтку (доходу) другого з подружжя або у твердiй грошовiй сумі.

Утримання може надаватися у натуральнiй або грошовiй формах за зroдою другого з подружжя. За рiшенням суду алiменти присуджуються одному iз подружжя, як правило, у грошовiй формi, починаючи вiд дня подання позовної заяви. Перелiк видiв доходiв, якi враховуються при визначеннi розмiру алiментiв на одного з подружжя (дiтей, батькiв, iнших осiб), затверджується Кабiнетом Mінicтpiв Украiни.

Якщо утримання надається у виглядi грошовоi суми, вона повинна сплачуватися щомiсячно. Водночас за взаємною згодою алiменти можуть бути сплаченi наперед. Це стосується, перш за все, тих випадкiв, коли платник алiментiв виїжджає на постiине мicце проживання в державу, з якою Україна не має договору про надання правовоi допомоги. Розмiр алiментiв у такому разі визначається за домовленістю, а при виникненні спору - за рiшенням суду.

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100