Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в україні (на прикладі тов "зоя")

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Дипломная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Менеджмент
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=3062 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 16 [Всего 16 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Вступ

Обрана для дослідження тема "Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні ",тому що є актуаль-ною, оскільки саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації. І в широкому розумінні задача ме-неджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка най-краще відповідає цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовні-шнім факторам, що впливають на неї.

За умов адміністративно - командної економіки проблема відповід-ності організаційної структури управління цілям і задачам організацій, а також внутрішнім та зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивча-лася. Існували організаційні структури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв'язками, високим ступенем формалізації, Централізова-ним прийняттям рішень. Дана структура вважалася ідеальною і ефектив-ною. В той же час, зовсім не бралися до уваги, що організаційна структу-ра і її управління не можуть бути стабільними, вони постійно змінювати-ся і вдосконалюватися у відповідності з умовами які постійно змінюють-ся.

Мета роботи полягає у дослідженні та аналізі організаційних стру-ктур управління підприємства, розробці шляхів вдосконалення та поліп-шення праці

Задачі проекта:

1) розкрити сутність організаційних структур управління;

2) охарактеризувати та порівняти організаційні структури управ-ління, та дослідити організаційну структуру управління ТОВ " Зоя";

3) та запропонувати заходи по вдосконаленню організаційних структур управління ТОВ " Зоя";

Предметом цієї роботи є організаційні структури управління під-приємства.

За умов ринкової економіки підприємствам і організаціям необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища і адаптувати ці орга-нізаційні структури до цих змін. Тому дана тема детально розроблена в спеціальній літературі, де викладено загальну характеристику організа-ційних структур, їх види, значна увага приділена нових форм адаптивних структур, питанню вибору і вдосконаленню організаційних структур управління.

Об'єктом дослідження обрано організацію ТОВ "Зоя" щоб проана-лізувати вплив на організацію зовнішнього середовища і дослідити внут-рішній розвиток організації з метою вдосконалення її організаційної структури управління.

Структура. Дипломна робота має три розділи, які в свою чергу по-діляються на підрозділи, у яких поступово та логічно розкривається тема, тобто вона починається з розглядання теоретичних питань структури управління організацією, далі іде дослідження організаційної структури управління ТОВ "Зоя" та запровадження заходів по її вдосконаленню.

Написання роботи базується на наступній інформаційної бази: під-ручники, посібники, іноземних (Зигерд В., Ланг Л.,Вейл Питер, Маскон М., Альберт та інш.) та вітчизняних авторів ( Чубаков Г., Румянцева К.Р.,Андрушків Б.М та інш.),словники, періодична преса: статті з газет та журналів ( "Бізнес", "Освіта"), а також практичні данні з підприємства ТОВ "Зоя".

При дослідженні застосовувалися методи економічного аналізу: по-рівняння, графічний метод та планування на основі фактичних даних.

1. Теоретичні питання структури управління організацією

1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови

Під структурою управління організацією розуміється упорядкована сукупність взаємопов'язаних елементів, які знаходяться між собою в ста-лих відношеннях, що забезпечують їх функціонування і розвиток як єди-ного цілого. Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдя-ки зв'язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні' і вертикальні. Гори-зонтальні зв'язки носять характер погодження і є, як правило, однорівне-вими. Вертикальні зв'язки - це зв'язки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, зв'язки в структурі управління можуть носи-ти лінійний і функціональний характер. Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівника-ми, тобто. особами, які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні зв'язки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.

В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого роз-поділені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої від-бувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджменту.

Таким чином, структура управління включає в себе всі цілі, розпо-ділені між різноманітними ланками, зв'язки між якими забезпечують ко-ординацію окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотну сторону характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних зв'язків системи управління). Зв'язок структури управління з ключовими поняттями менеджменту - його метою, функція-ми, процесом, механізмом функціонування, людьми і їх повноваженнями, - свідчить про її величезний вплив на всі сторони управління. Тому мене-джери всіх рівнів приділяють величезну увагу принципам і засобам фор-мування структур, вибору типу або комбінації виглядів структур, вивчен-ню тенденцій в їх побудові і оцінці їхньої відповідності меті ,що вирішу-ються і задачами [20, с 107]

Багатогранність утримання структур управління передбачає мно-жинність принципів їхнього формування. Передусім структура повинна відображати мету і задачі організації, отже, змінюватися разом зі змінами ,що відбуваються. Вона повинна відображати функціональний розподіл праці і обсяг повноважень робітників управління; останні визначаються політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями і поши-рюються, як правило, у напрямку більш високих рівнів управління. При цьому повноваження керівника будь-якого рівня обмежуються не тільки внутрішніми факторами, але й факторами зовнішньої середовища, рівнем культури та ціннісними орієнтаціями суспільства, прийнятими в ньому традиціями і нормами. Іншими словами, структура управління повинна відповідати соціально-культурному середовищу, і при її побудові треба враховувати умови, в яких вона буде функціонувати. Практично це озна-чає, що спроби сліпо копіювати структури управління, які діють успішно в інших організаціях, спрямовані на провал, якщо умови роботи відмінні. Важливе значення має також реалізація принципу відповідності між фун-кціями і повноваженнями, з одного боку, і кваліфікацією і рівнем культу-ри - з іншої.

Створення структури є важливим елементом в організаційній дія-льності фірми. Вибір ефективної методики департаментації і формування усього комплексу організаційних структур - також життєво важливий елемент в діяльності менеджерського корпуса. Як правило, в таких кор-пораціях при ознаках недоліків в функціонуванні вищої ланки менедж-мент вирішує питання про необхідність реорганізації в управлінській структурі.

В теорії західного менеджменту, основаної на концепціях організа-ційної поведінки, структура фірми розглядається як найважливіший фак-тор, що визначає і форми поведінки (діяльності) усього колективу і окре-мих його членів. В цьому плані в організаційну структуру включаються такі управлінські поняття, як співвідношення відповідальності і повнова-жень, делегування повноважень, централізація і децентралізація, відпові-дальність і контроль, норми керованості, організаційна політика фірми, моделі управлінських рішень, проектування загальних і індивідуальних завдань і деякі інші. По суті йдеться тут про змістовну сторону структури менеджменту: якій меті вона служить і які управлінські процеси вона за-безпечує.

Таким чином, даючи загальну характеристику організаційної струк-тури, можна виділити декілька положень, що визначають її значимість:

RSSСтраница 1 из 16 [Всего 16 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100