Банки та контрольні функції їх у державі

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Банковское дело
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2206 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Банки у своєму розвитку пройшли еволюційний шлях і удосконалювалися разом із суспільно-економічними формаціями. У сучасних умовах розвитку світового господарства банки є центрами акумуляції коштів та нагромадження їх. Вони виконують функції центрів грошового обігу, кредитування суб'єктів господарської діяльності; здійснюють грошові розрахунки, обіг векселів, емісію грошей та цінних паперів, операції із золотом, іноземною валютою та інші функції. За функціями і характером виконуваних операцій банки поділяють на емісійні, комерційні, інвестиційні, ощадні та ін. У нашій країні функціонує дворівнева банківська система. На першому рівні функціонує Національний банк України, на другому - комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності.

Ринок істотно розширює сферу банківської діяльності. Зарубіжні банки, що з'являються в Україні, використовують нові підходи до задоволення потреб клієнтів у нових послугах із урахуванням специфічних особливостей міжнародних операцій. Відкриваються нові ринки капіталів, які трансформували традиційні системи вкладів, розвитком між-банківського ринку. Комерційні банки практикують фінансування під заставу майна, розвивають споживчий кредит, фінансування комерційної діяльності, виконання операцій :і євровалютою, створення кредитних карток та ін. На зміну паперовій технології обробки документів приходить банківська індустрія з пластиковими картками і ЕОМ; зростає використання касових автоматів і автоматичних касових машин, створюються АСУ банку, які дають можливість реально надавати послуги з інформаційної обробки даних, що для банків є новим видом маркетингових послуг. Основними послугами для всієї банківської системи України є електронна пошта, що охоплює всю інформаційну і розрахунково-кредитну систему банків.

В умовах становлення ринкової економіки з багатоукладними формами власності виникла конкуренція і в банківській діяльності щодо обслуговування приватних осіб.

Прибуткове залучення коштів вкладників, здійснюване за ініціативою ощадних і кредитних банків, призвело до гострої конкуренції з комерційними банками.

Багатогранна банківська діяльність в умовах становлення ринкової економіки потребує постійного удосконалення, яке неможливе без фінансового контролю і впровадження

науково обгрунтованих методик щодо поліпшення банківської справи.

Національний банк України (НБУ) створений у 1991 р., має у своїй структурі Кримське республіканське і 24 обласних управлінь, які діють від його імені у межах наданих їм повноважень і функцій.

НБУ підзвітний Верховній Раді України і оперативно підпорядкований Кабінету Міністрів України. Йому надано монопольне право емісійного і розрахункового центру держави, випуску грошей у обіг. Він встановлює організаційно-технічні основи здійснення грошового обігу, зокрема:

правила збереження, перевезення та інкасації готівки;

правила виконання касових операцій банками і господарюючими суб'єктами;

створює і керує резервними фондами банкнот і монети;

встановлює ознаки платоспроможності грошових знаків. Як розрахунковий центр держави НБУ встановлює правила здійснення безготівкових розрахунків господарюючими суб'єктами, а також організовує розрахунки між комерційними банками України. Він представляє інтереси держави у стосунках із центральними банками інших держав, у міжнародних фінансово-кредитних установах. Національний банк України:

встановлює правила і провадить реєстрацію комерційних банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, здійснює контроль за діяльністю комерційних банків на території України. Крім того, веде рахунки комерційних банків, здійснює їх розрахунково-касове обслуговування, надає кредити комерційним банкам, встановлює правила функціонування міжбанківського кредитного ринку в Україні;

організовує касове виконання бюджету банківської системи України, за рішенням Верховної Ради України надає кредити уряду, виконує операції з розміщення державних цінних паперів, обслуговування внутрішнього державного боргу;

виконує операції, пов'язані з функціонуванням валютного ринку України. Так, за погодженням з урядом встановлює офіційний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви, організовує операції з монетарними металами.

У структурі НБУ є контрольно-ревізійний (аудиторський) підрозділ, який здійснює контроль за діяльністю комерційних банків, спрямований на стабілізацію банківської системи, захист інтересів вкладників, профілактику ризику у діяльності комерційних банків.

Розрізняють зовнішній і внутрішній банківський ризик. Зовнішній ризик - неліквідність (неспроможність банку забезпечити регулярну оплату своїх зобов'язань); валютний ризик (збитки від несприятливої зміни валютного курсу в умовах наявності відкритої валютної позиції); ризик валютної ставки (збитки від зміни відсоткової ставки, встановленої НБУ, в умовах фіксованої відсоткової ставки по наданих кредитах); ризик із цінними паперами (збитки від зміни курсу цінних паперів, що знаходяться у портфелі банку).

Внутрішній ризик - комерційні й оперативно-технічні ризики - це втрати, обумовлені низьким професійним рівнем працівників банків (погана організація внутрішнього аудиту та бухгалтерського обліку, техніки безпеки тощо), що призводять до банкрутства банків, самоліквідності.

Інтеграція банківської системи України у міжнародні банківські системи потребує наукової розробки не лише фінансового контролю, а й всієї банківської діяльності.

Наука в банківській діяльності - це цілеспрямовані дії на виявлення і використання резервів підвищення ефективності фінансових ресурсів у розвитку народного господарства для задоволення соціальних і культурних потреб членів суспільства. Виконання цього завдання потребує подальшого розвитку теорії і наукового узагальнення передової практики банківської справи в сучасних умовах реформування суспільно-економічного ладу. Виходячи із цього, найважливішою проблемою науки є розвиток економіки за допомогою удосконалення наукової теорії функції грошей, спрямованої на забезпечення практики банківської діяльності новими постулатами щодо підвищення ефективності виробництва і трудової діяльності в суспільстві.

Наука про грошові системи інтегрується з науковими знаннями про кредитні системи, цінні папери і фондові біржі, міжнародні валютні та кредитно-розрахункові відносини, банківські системи. Така інтеграція дає змогу створити чітку систему знань про розвиток банківської діяльності в умовах ринкової економіки. Спираючись на глибокі знання об'єктивних зв'язків дійсності, наука виявляє об'єктивні економічні закони розвитку банківської системи та її функції у суспільстві. Завдяки тому, що банківська система обслуговує всі сфери життя держави, наука у цій галузі має стати знаряддям передбачення наслідків емісії грошей, випуску в обіг цінних паперів, впровадження нових умов кредитування суб'єктів господарювання та розробки рекомендацій щодо запобігання інфляційним процесам, необумовленому зростанню цін на товарному ринку, зниженню життєвого рівня людей та іншим кризовим явищам в економіці.

Відмінною рисою науки з банківської справи є її активний пошуковий характер. Вона постійно розвивається відповідно до вимог управління виробничими відносинами і продуктивними силами. Якщо наука не виявляє раціональних шляхів вирішення практичних питань банківської справи, то вона не може відповідати на потреби, якими зумовлений її розвиток. Ось чому наука про банківську діяльність є не тільки системою наукових знань, які пояснюють цю діяльність, а й одночасно засобом, методом її подальшого удосконалення. Наука про банківську діяльність - це динамічна сукупність теорії і методу. Вона виробила свою мову (систему понять і термінологію), має свою анатомію, тобто структуру галузей економічної науки.

Напрями розвитку банківської діяльності в сучасних умовах визначаються проблемами розвитку економіки, основними серед яких є проблеми вартості грошей, інфляційні процеси, розбалансування розрахункових відносин всередині Держави та з іноземними контрагентами. Найважливішими засобами вирішення цих проблем виступають прискорювачі науково-технічного прогресу у виробництві найбільш досконалої конкурентоспроможної продукції за якістю, кількістю і вартістю; зростання продуктивності праці, підвищення технології виробництва всіх галузей до рівня світових стандартів. У вирішенні цих проблем чільне місце посідає контролі)

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100