Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курс лекций. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Бухгалтерский учет
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2207 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 22 [Всего 22 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Тема 1. Класифікація звітності та вимоги щодо її підготовці

1. Класифікація фінансової звітності

2. Принципи підготовки фінансової звітності

1. Класифікація фінансової звітності

Звітність підприємства класифікується:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф - 1), Звіту про фінансові результати (Ф - 2), Звіту про рух грошових коштів (Ф - 3), Звіту про власний капітал (Ф - 4), Приміток до фінансової звітності (річними є Ф - 3, Ф - 4, Примітки).

Суб'єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф - 1м "Баланс", Ф - 2м "Звіт про фінансові результати".

Фінансова звітність подається в:

" статистичні органи управління по місцю реєстрації;

" вищестоящі організації (власнику на вимогу);

" обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;

" комісію з цінних паперів та фондового ринку - щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ.

Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна - до 20 лютого.

Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.

2. Податкова - звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані грунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

3. Звітність по обов'язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4. Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

5. Статистична звітність - термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах.

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

" Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива.

" Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.

" Фінансова звітність повинна бути достовірною.

" Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

2. Принципи підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Список використаних джерел

1. Положення бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №391\3684.

Тема 2. Методика підготовки Ф№1 "Баланс"

1. Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками бухгалтерського обліку

2. Коментарі до макета складання балансу

1. Узгодження показників форми №1 "Баланс" з рахунками

бухгалтерського обліку

Актив Код рядка

Зміст рядка № коментарю

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 Ряд. 011-ряд.012

Первинна вартість 011 Дт 12

Знос 012 (Кт 133)

Незакінчене будівництво 020 Дт 15 1

Основні засоби:

Залишкова вартість 030 Ряд.031-ряд.032

Первинна вартість 031 Дт 10 - Дт 11 2

Знос 032 (Кт 131 + Кт 132) 2

Довгострокові фінансові інвестиції:

Що враховуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 Дт 141 3

Інші фінансові інвестиції 045 Дт 142 + Дт143 3

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Дт 16

Відстрочені податкові активи 060 Дт 17

Інші необоротні активи 070 Дт 18 - Кт 19

Усього за розділом І. 080 Ряд.010+ряд.020+ряд.030+ряд.040+ряд.045+ряд.050+ряд.060+ ряд.070

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси 100 Дт 20 + Дт 22 + Дт 25

Тварини на вирощуванні і відгодівлі 110 Дт 21

Незакінчене виробництво 120 Дт 23

Готова продукція 130 Дт 26 + Дт 27

Товари 140 Дт 28

Векселі отримані 150 Дт 34

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість 160 Ряд.161-ряд.162

Первісна вартість 161 Дт 36

Резерв сумнівних боргів 162 (Дт 38)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом 170 Дт 641 + Дт 6421 + Дт 644 4

За виданими авансами 180 Дт 371

За нарахованими доходами 190 Дт 373

За внутрішніми розрахунками 200 Дт 682 + Дт 683

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Дт 6422 + Дт 372 + Дт 374 + Дт 375 + Дт 376 + Дт377 5

Поточні фінансові інвестиції 220 Дт 35

Кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті 230 Дт 301 + Дт 311 + Дт 313

В іноземній валюті 240 Дт 302 + Дт 312 + Дт 314

Інші оборотні активи 250 Дт 24, 643, 331, 332

Усього за розділом ІІ 260 Ряд.100+ряд.110+ряд.120+ряд.130+ряд.140+ряд.150+ряд.160+ряд.170+ряд.180+ряд.190+ряд.200+ряд.210+ряд.220+ряд.230+ряд.240+ряд.250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 Дт 39

Баланс 280 Ряд.080+ряд.260+ ряд.270

Пасив Код рядка

Зміст рядка № коментарю

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 Кт 40

Пайовий капітал 310 Кт 41

Додатковий вкладений капітал 320 Кт 421 + Кт 422

Інший додатковий капітал 330 Кт 423 + Кт 424 + Кт 425

Резервний капітал 340 Кт 43 6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 Кт 441 - Дт 424 - Дт 443

Неоплачений капітал 360 (Дт 46)

Вилучений капітал 370 (Дт 45)

Усього за розділом І 380 Ряд.300+ряд.310+ряд.320+ряд.330+ряд.350+ряд.360+ряд.370

ІІ. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 Кт 471 + Кт 472

Інші забезпечення 410 Кт 473 + Кт 474 7

Цільове фінансування 420 Кт 48

Усього за розділомІІ 430 Ряд.400+ряд.410+ ряд.420

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 Кт 501 + Кт 502 + Кт 503 + Кт 504 8

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 Кт 5051 + Кт 5061 + Кт 52 9

Відстрочені податкові зобов'язання 460 Кт 54

Інші довгострокові зобов'язання 470 Кт 5052 + Кт 5062 + Кт 51 + Кт 53 + Кт 55

Усього за розділом ІІІ 480 Ряд.440+ряд.450+ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 Кт 601 + Кт 602 + Кт 603 + Кт 604 10

RSSСтраница 1 из 22 [Всего 22 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100