Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Контрольная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Бухгалтерский учет
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2212 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

Ситуаційні задачі охоплюють всі розділи та теми курсу "Бухгалтерський облік у бюджетних установах", передбачають здійснення облікових процедур та вирішення ситуаційних завдань та питань, що потребують розробки власних проектів.

Для успішного виконання завдань студент повинен прослухати теоретичний курс та самостійно вивчити додаткову літературу з питань організації обліку у бюджетних установах, отримати додаткову інформацію на практичних та семінарських заняттях, знайти нормативно-законодавчу базу щодо здійснення обліково-операційної роботи обліку у бюджетних установах.

Курс "Бухгалтерський облік у бюджетних установах" зосереджує увагу на здісненні обліку валютних операцій у обліку у бюджетних установах, управлінського та податкового обліку, підпорядкування складання фінансової а управлінської звітності, що формує не просто фахівця з обліку, а дозволяє виховати обліковця-аналітика, який здатен надавати керівництву конкретні позиції щодо удосконалення роботи бюджетних установ.

Слід зазначити, що для вирішення питань студентам необхідно мати якісну підготовку з курсу "Бухгалтерський облік у бюджетних установах", який дає основи механізмів здійснення конкретних бухгалтерських операцій.

Складовою частиною вивчення курсу є самостійна підготовка студентами матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Самостійна робота є обов'язковою під час підготовки до практичних занять, для виконання контрольних робіт, створення проектів по управлінському обліку, для складання іспиту з даної навчальної дисципліни, тому вона повинна мати систематичний та плановий характер і обов'язково завершуватися перевіркою знань студентів. Вирішення наведених завдань забезпечує практичну підготовку студентів до облікової роботи в бюджетних установах, дозволяє самостійно розробити механізми взаємозв'язку та взаємоконтролю між відділами обліку, аналізу та внутрішнього аудиту.

Планування самостійної роботи

Для раціональної організації самостійної роботи студент повинен вміло розподілити свій час між аудиторною та поза аудиторною роботою.

До аудиторної (регламентованої) роботи належить вивчення питань під час лекцій, проведення семінарських та практичних занять, індивідуальних консультацій з викладачем, конференцій та олімпіад, складання іспиту.

Поза аудиторна робота, тобто нерегламентоване вивчення дисципліни, передбачає підготовку до поточних семінарських, практичних занять та іспиту, написання контрольних робіт та створення індивідуальних проектів, проведення групових презентацій у бібліотеках та вдома, вивчення матеріалів підручників та опорних конспектів, періодичних видань та нормативної і законодавчої бази, здійснення обліку в установах банків. При цьому найбільша увага повинна приділятись вивченню особливостей побудови управлінського та податкового обліку в конкретних бюджетних установах: Це можна зробити під час проходження виробничої практики та через індивідуальні знайомства, також суттєво допомагає в підготовці матеріалу вміння користуватись засобами Інтернету та інструктивними матеріалами, що розміщуються на компакт-дисках.

Тому, студент повинен розробити календарний план роботи з вивчення окремих питань, оскільки необхідно враховувати час на знаходження необхідного матеріалу-Для цього студентам необхідно мати "Робочу програму з "Бухгалтерського обліку у бюджетних установах", де зазначені питання, що винесені на кожне заняття.

Форми самостійної роботи

Однією з форм самостійної роботи студентів є вивчення матеріалів з літературних джерел, періодичних видань та нормативно-законодавчої бази. Для раціонального запам'ятовування матеріалу потрібно скласти невеликий конспект з викладенням тез чи головних думок або посилань на конкретні сторінки книги чи журналу, що дозволяє швидко знаходиш потрібний матеріал. Під час вивчення бухгалтерського обліку у бюджетних установах слід обов'язково сформувати підбірку "Фонд законодавчого та інструктивного матеріалу" за окремими темами, що дасть змогу систематизувати знання. Крім того, поповнення даної підбірки потрібно робити постійно, оскільки законодавча база в Україні має тенденції до частої зміни.

Інформаційні джерела умовно поділяються на основні та додаткові. Основні є обов'язковими до вивчення, але під час опанування курсів, пов'язаних з бухгалтерським обліком, досить складно відокремити основні та допоміжні джерела інформації.

Другою формою самостійної роботи є підготовка до семінарських та практичних занять. Для ефективного проведення цих занять студент повинен мати при собі необхідний матеріал, що стосується заданої теми: опорний конспект, підручник чи конспект підручника, інструктивний матеріал з виділенням особливостей трактування окремих термінів чи питань в законодавчих актах, підготовлені відповіді на проблемні питання (що оголошені завчасно), бланки первинних документів, робочий зошит та збірник завдань з даного курсу.

Метою проведення практичного є здійснення контролю опанування матеріалу студентами, тому запорука успішного проведення практичного заняття - це ретельна підготовка до нього та раціональний розподіл аудиторного часу.

Третьою формою самостійної роботи є написання контрольних робіт, складання табелів форм фінансової звітності та розробка індивідуальних і групових проектів, проведення презентацій щодо окремих питань. Це потребує підбору та вивчення спеціальної літератури та матеріалів інструкцій НБУ, складання плану письмових робіт та ефективного розподілу обов'язків між членами групи при створенні групового проекту. Слід звернути увагу на правильність оформлення письмових робіт.

Четвертою формою самостійної роботи є підготовка до іспиту. Ця форма пов'язана з систематичним вивченням проблемних питань та вмінням логічно викладати суть питання на папері, оскільки іспит є однією з форм підсумкової перевірки та оцінки знань студентів стосовно питань навчальної дисципліни, згідно з Програмою курсу. Іспит складається у письмовій формі, у вигляді коротких відповідей на поставлені теоретичні запитання та тести і вирішення проблемних задач екзаменаційних білетів, що були затверджені на засіданні кафедри. Екзаменаційний білет складено таким чином, щоб викладач мав можливість оцінити знання студента з матеріалів усього курсу (а не окремого питання), а також вміння студента логічно мислити та пропонувати власне вирішення ситуації в рамках правової бази здійснення цих операцій. Самостійна підготовка до іспиту пов'язана з попереднім повторенням матеріалу курсу за допомогою контрольних запитань. Знання студента оцінюються за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

"Відмінно" ставиться тоді, коли студент, згідно з Програмою курсу, глибоко та всебічно розкрив зміст екзаменаційних питань, зробив необхідні узагальнення та висновки, аргументовано та логічно виклав свої знання. Оцінка "відмінно" ставиться при умові сумлінної роботи студента протягом семестру.

"Добре" ставиться тоді, коли студент, згідно з Програмою, розкрив зміст екзаменаційних питань, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, допустив несуттєві неточності і не проявив належної самостійності у викладенні думок.

"Задовільно" ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не повністю розкрив зміст екзаменаційних питань, поверхнево знайомий з рекомендованою літературою, побудував свою відповідь на звичайному повторенні матеріалу лекцій без самостійного творчого мислення.

"Незадовільно" ставиться тоді, коли студент, відповідно до Програми, не розкрив по суті зміст екзаменаційного питання, не знає рекомендованої літератури, не зміг пов'язати зміст теоретичних положень з практичною діяльністю бюджетних установ.

Виконання контрольної роботи

Письмова контрольна робота є однією з форм самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем і питань навчального курсу. Вона є важливим засобом перевірки знань студентів і може використовуватись під час поточного і підсумкового контролю засвоєння матеріалу дисципліни.

Для студентів-заочників вивчення "Бухгалтерського обліку у бюджетних установах" передбачає написання аудиторної контрольної роботи (АКР).

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100