Динаміка населення земної кулі

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Курсовая работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Экономическая теория
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=208 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Вступ.

На земній кулі проживає велика кількість різних народів, які перебувають на різних етапах свого розвитку, в тому числі в соціально-економічному, куль-турному та ін. Етноси являють собою історично складені на певній території сукупності людей, які мають одну мову, деякі загальні ознаки культури і психіки, володіють розвиненим почуттям самосвідомості, зафіксованому в назві. На різних стадіях свого розвитку народи проходять приблизно три стадії : племена та групи племен, народність і нація. Рівень розвитку демографічних процесів відзеркалюється через систему розвитку показників. З-поміж них ос-воєними є: динаміка загальної кількості сільського населення, статево-вікова структура, народжуваність, природній приріст і смертність населення.

Географічний аналіз цих показників дає змогу виявити загальні закономір-ності та характерні особливості їх розвитку в області вцілому та в окремих її частинах.

Упродовж ХХ століття природні чинники, що визначають кількість насе-лення нашого світу і особливості його розміщення, поступово втрачали своє значення.

Географія населення включає особливості розміщення населення та посе-лень на земній кулі залежно від природних особливостей та суспільних умов його існування. Кількість населення Землі постійно зростає, і темпи його зрос-тання прискорюються. Зростання населення відбувається за рахунок малороз-винутих країн світу.

Кількість населення Землі, його природний

та механічний рух.

Сукупність людей, які проживають на певній території, становить її населен-ня. Воно вивчається багатьма науками. Так, демографія досліджує зако-номірності відтворення населення та окремих його груп шляхом аналізу при-родного руху та змін статево-вікової, шлюбної та сімейної структур. Етно-графія побутові та культурні особливості життя народів. Географія населен-ня вивчає особливості розміщення населення та поселень на земній кулі залеж-но від природних особливостей та суспільних умов його існування.

Головними напрямками досліджень географії населення є вивчення його ре-гіональних кількісних характеристик; відмінностей статево-вікового, соціаль-ного, етнічного, релігійного складу; особливостей розселення та сучасного ста-ну урбанізації, якості та характеру використання трудових ресурсів у країнах і регіонах.

Нині населення світу становить понад 6 млрд. чоловік. Воно постійно зростає за рахунок відтворення (див. дод. табл. 4 ст. 29). Відтворення (природний рух) населення це сукупність процесів народжуваності і смертності, які ви-значають розміри природного приросту. Від динаміки природного приросту за-лежить характер безперервного відновлення людських поколінь.

Природний приріст це перевищення народжуваності над смертністю (об-числюється на 1000 жителів на рік). Він може бути додатним у разі перевищення народжуваності над смертністю і від'ємним, коли смертність більша від на-роджуваності, або нульовим, коли ці показники мають однакове значення (Див. дод. ст. 26 мал. 1 ).

Залежно від соціально-економічних умов життя людей, співвідношення по-казників народжуваності, смертності та природного приросту складається по-різному. Для населення країн, що перебувають на низьких рівнях економічного розвитку, характерні високі показники народжуваності і смертності, а відтак низький природний приріст. Епідемії та стихійні лиха ще більше погіршують ситуацію. З початком тих чи інших суспільно-економічних перетворень поліпшується якість життя, кращим стає медичне обслуговування, і це сприяє іс-тотному зменшенню показників смертності. З розвитком процесів індустріалі-зації та урбанізації починають зменшуватися і показники народжуваності. Ко-жному з етапів перебігу цього демографічного переходу притаманна своя ситу-ація у відтворенні населення. В наш час у світі переважають два типи відтво-рення населення. Для першого типу характерні порівняно невисокі показники народжуваності, смертності й природного приросту (до 12 чоловік на 1000 жи-телів). Як наслідок велика частка старших вікових груп у структурі населен-ня. Цей тип характерний для більшості країн Європи, Північної Америки. Дру-гий тип відтворення властивий країнам Азії, Африки та Латинської Америки. Для нього характерні порівняно високі показники народжуваності, стабільні на певному (часто низькому) рівні показники смертності та високий природний приріст (понад 12 чоловік на 1000 жителів). У цій групі висока частка молод-ших вікових груп у структурі населення. Так, природний приріст населення в розвинутих країнах Західної Європи та Північної Америки становить відповід-но 3 і 5 чоловік на 1000 жителів, тоді як, наприклад, у країнах Південної Азії 22, Центральної Америки 31 чоловік на 1000 жителів. У середньому за рік населення Землі зростає на 90 млн. чоловік, насамперед за рахунок країн, що розвиваються, які дають понад 90 % щорічного приросту населення

( Див. дод. ст. 26 мал. 1 ).

До XVIII ст. зростання кількості населення світу залежало здебільшого від біологічних процесів. Пізніше на перший план вийшли соціально-економічні чинники, і з того часу населення Землі почало зростати швидкими темпами. За прогнозами спеціалістів ООН, до кінця наступного століття кількість населення на планеті ще більше зросте і стабілізується на рівні близько 10 млрд. чоловік. Швидкі темпи зростання приросту населення дістали назву демографічного вибуху й перетворилися в одну з глобальних проблем людства. Розв'язання цієї проблеми вбачається у проведенні певної демографічної політики системи адміністративних, економічних, пропагандистських та інших заходів, які здійс-нюються державою з метою врегулювання передусім народжуваності. В краї-нах з першим типом відтворення населення державні заходи спрямовані на збі-льшення народжуваності та природного приросту, а в країнах з другим типом навпаки, на скорочення. Так, у багатьох європейських країнах (ФРН, Нідер-ланди, Швеція тощо) запроваджують грошові субсидії, певні міри соціального захисту та стимулювання, інші заходи соціально-економічного характеру для підтримки сімей та жінок, які мають дітей. А в Китаї, навпаки, державного зна-чення набула політика стримування народжуваності шляхом її обмеження.

Кількість населення світу та його середньорічний приріст зображено у дод. ст. 28 табл. 3.

На кількість населення країни, його структуру, культурний та освітній рівень істотно впливають міграції.

Міграції населення це переміщення людей по території, пов'язані зі зміною постійного місця проживання та роботи.

Міграції класифікують за причинами (економічні, політичні, гуманітарні тощо), строками (сезонні, тимчасові, постійні), напрямами (зовнішні і внутрі-шні), складом мігрантів, ступенем організованості тощо. Істотно впливають на міграцію війни, конфлікти, зміни політичної ситуації в країні або регіоні, зміни державних кордонів.

Механічний приріст вносить певні корективи в демографічні процеси і у фо-рмування культури народів. Зовнішні міграції поділяють на:

а) еміграцію виїзд громадян зі своєї країни до іншої держави на постійне проживання або на тривалий період;

б) імміграцію в'їзд до країни громадян іншої держави на постійне або три-вале проживання.

Зовнішні міграції населення найбільшого розмаху набули в добу капіталізму. Після Другої світової війни головним районом притягання робочої сили стала Західна Європа. Великий район імміграції сформувався в нафтодобувних арабських країнах Близького Сходу.

У другій половині XX ст. з'явилася нова форма зовнішніх міграцій, яка дістала назву "відпливу умів". Суть її полягає в переманюванні розвинутими краї-нами іноземних учених, інженерів та інших спеціалістів високої кваліфікації, яким створюють кращі умови роботи і виплачують високу зарплату.

Нині найбільші міграційні потоки спрямовані у США з країн Латинської Америки, в Європу з країн Азії і Африки. Багато людей виїжджає з країн СНД і Центральної Європи в Західну Європу, Північну Америку, Ізраїль.

Для всіх країн світу характерною рисою є зростання масштабів внутрішніх міграцій і насамперед з сільської місцевості в міста, особливо великі та столич-ні. В результаті темпи зростання сільського населення уповільнились, а темпи зростання міського прискорилися.

RSSСтраница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100