≈колог≥чне право ”крањни: сучасний етап

–ефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

“ип:  урсова€ работа. ‘айл: Word (.doc) в архиве zip. язык: ”краинский.  атегори€: ѕравоведение, Ёкологи€
јдрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=4714 или
«агрузить
¬ режиме предпросмотра не отображаютс€ таблицы, графики и иллюстрации. ƒл€ получени€ полной версии нажмите кнопку Ђ«агрузитьї. –ефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставл€ютс€ в ознакомительных цел€х, не дл€ плагиата.
—траница 1 из 11 [¬сего 11 записей]1 2 3 4 5 ї ... ѕоследн€€ ї

¬ступ

Ќасьогодн≥ дуже важливим курсом серед ≥нших юридичних д≥сц≥пл≥н Ї еколог≥чне право. „ому саме цей предмет вивчають майбутн≥ юристи? „и Ї в цьому доц≥льн≥сть - ѕеред тим, €к обгрунтувати ц≥кав≥сть та важлив≥сть вибраноњ теми, € хочу процитувати јндрейцева ¬.≤. з €ким повн≥стю згодна:

"ѕ≥двищений ≥нтерес до еколого-правовоњ осв≥ти зумовлений необх≥дн≥стю:

1) ефективного застосуванн€ природоохоронного законодавства з метою забезпеченн€ еколог≥чних прав громад€н;

2) об'Їктивного осмисленн€ рол≥ та м≥сц€ законодавчих ≥ п≥дзаконних акт≥в, к≥льк≥сть €ких пост≥йно зростаЇ, у систем≥ права; регулюванн€ еколог≥чних правов≥дносин;

3) творчого обгрунтуванн€ низки нових законодавчих положень, концептуальних п≥дход≥в до врегулюванн€ еколог≥чних правов≥дносин; проведенн€ њх науковоњ класиф≥кац≥њ за галузевими, функц≥ональними, ≥нституц≥йиими ознаками;

4) своЇчасноњ систематизац≥њ та в≥дтворенн€ новац≥иних процес≥в у п≥дручниках та ≥нших навчально-методичних матер≥алах; створенн€ оптимальноњ навчально-методичноњ бази дл€ об'Їктивного сприйн€тт€ студентами й ≥ншими категор≥€ми осв≥т€н (маг≥страми, асп≥рантами, докторантами тощо) еколого-правових €вищ, специф≥ки њх в≥дображенн€ в еколог≥чному законодавств≥ та прав≥;

5) формуванн€ у студентськоњ молод≥ виважених еколого-правових погл€д≥в, прогресивного еколого-правового св≥тогл€ду;

оволод≥нн€ нею навичками вир≥шенн€ сучасних еколого-правових питань на мак-ро- ≥ м≥крор≥вн€х за допомогою державно-правових засоб≥в; створенн€ широкоњ мереж≥ заклад≥в по проведенню просв≥тницькоњ еколого-правовоњ д≥€льност≥;"

ƒоц≥льн≥сть обраноњ теми зумовлюЇтьс€ тим, що еколог≥чне право мов грати повинно захищати людей та довк≥лл€, ≥ €к щира ненька п≥клуватис€ про њх розвиток та збагаченн€.

Ќин≥шню еколог≥чну ситуац≥ю в ”крањн≥ можна охарактеризувати €к кризову, що формувалас€ прот€гом тривалого пер≥оду через нехтуванн€ об'Їктивними законами розвитку ≥ в≥дтворенн€ природно-ресурсного комплексу ”крањни. ¬≥дбувалис€ структурн≥ деформац≥њ народного господарства, за €ких перевага надавалас€ розвитку в ”крањн≥ сировинно-видобувних, найб≥льш еколог≥чно небезпечних галузей промисловост≥. Ќорми права носили декларативний характер ≥ не стримували занепад еолог≥чного стану ”крањни, зараз, з прийн€тт€м низки суттЇвих законодавчих акт≥в, все р≥вно, ще рано казати про належне правове регулюванн€, в≥дсутн≥й також механ≥зм реал≥зац≥њ права на здорове ≥ безпечне довк≥лл€, пануЇ еколог≥чний н≥г≥л≥зм, зумовлений багатьма факторами.

≈коном≥ц≥ ”крањни притаманна висока питома вага ресурсом≥стких та енергоЇмних технолог≥й, впровадженн€ та нарощуванн€ €ких зд≥йснювалос€ найб≥льш "дешевим" способом - без буд≥вництва в≥дпов≥дних очисних споруд. ÷е було можливим за в≥дсутност≥ ефективно д≥ючих правових, адм≥н≥стративних та економ≥чних механ≥зм≥в риродокористуванн€ та без урахуванн€ вимог охорони довк≥лл€, можливо це ≥ зараз.

÷≥ та ≥нш≥ чинники, зокрема низький р≥вень еколог≥чноњ св≥домост≥ сусп≥льства, призвели до значноњ деградац≥њ довк≥лл€ ”крањни, надм≥рного забрудненн€ поверхневих ≥ п≥дземних вод, пов≥тр€ ≥ земель, нагромадженн€ у дуже великих к≥лькост€х шк≥дливих, у тому числ≥ високотоксичних, в≥дход≥в виробництва. “ак≥ процеси тривали дес€тир≥чч€ми ≥ призвели до р≥зкого пог≥ршенн€ стану здоров'€ людей, зменшенн€ народжуваност≥ та зб≥льшенн€ смертност≥, а це загрожуЇ вимиранн€м ≥ б≥олог≥чно-генетичною деградац≥Їю народу ”крањни.я вважаю, що в≥дношенн€ до еколог≥чних проблем повинно стати частиною св≥домост≥ кожного, ≥ ≥нтегрувати цей процес у наше св≥тосприйн€тт€ допоможе еколог≥чне право, €к механ≥зм регулюванн€ правов≥дносин, що виникають в галуз≥ еколог≥њ.

¬ин€тковою особлив≥стю еколог≥чного стану ”крањни Ї те, що еколог≥чно гостр≥ локальн≥ ситуац≥њ поглиблюютьс€ великими рег≥ональними кризами. „орнобильська катастрофа з њњ довготривалими медико-б≥олог≥чними, економ≥чними та соц≥альними насл≥дками спричинила в ”крањн≥ ситуац≥ю, €ка наближаЇтьс€ до р≥вн€ глобальноњ еколог≥чноњ катастрофи.

Ќа мою думку головними причинами, що призвели до загрожуючого стану довк≥лл€, Ї:

Ш застар≥ла технолог≥€ виробництва та обладнанн€,

Ш висока енергом≥стк≥сть та матер≥алом≥стк≥сть, що перевищують у два - три рази в≥дпов≥дн≥ показники розвинутих крањн;

Ш високий р≥вень концентрац≥њ промислових об'Їкт≥в;

Ш неспри€тлива структура промислового виробництва з високою

концентрац≥Їю еколог≥чно небезпечних виробництв;

Ш в≥дсутн≥сть належних природоохоронних систем (очисних споруд,

оборотних систем водозабезпеченн€ тощо),

Ш низький р≥вень експлуатац≥њ ≥снуючих природоохоронних об'Їкт≥в;

≤ саме те що Ї предметом мого досл≥дженн€

в≥дсутн≥сть належного правового механ≥зму,

€кий стимулював би розвиток еколог≥чного права, безпечних технолог≥й та природоохоронних систем;

в≥дсутн≥сть належного контролю за охороною довк≥лл€Е.

€ ¬с≥ ц≥ питанн€ в правов≥й держав≥ повинно регулювати саме право, а не виробнич≥ ≥нтереси де€ких п≥дприЇмц≥в,недбайл≥сть державних службовц≥в, байдуж≥сть населенн€. “ому еколог≥чне право €к наука, еколог≥чне законодавство та њх сучасний стан € ≥ буду намагатис€ досл≥дити у своњй робот≥.

ѕон€тт€ еколог≥чного права ”крањни

≈колого-правова наука ”крањни та система еколог≥чного права ще зовс≥м молод≥.

≈колого-правов≥ погл€ди в украњнськ≥й науц≥ мають в≥кову ≥стор≥ю, €ка бере св≥й початок ще з давн≥х час≥в. ѕереважна б≥льш≥сть територ≥њ сучасноњ ”крањни на початок 1 тис€чол≥тт€ нашоњ ери була вкрита л≥сом. Ѕезмежн≥ л≥сов≥ масиви вкривали територ≥ю сучасного ѕрикарпатт€, ѕол≥сс€. „ерн≥г≥вщина мала назву "л≥сноњ земл≥", л≥си п≥дходили аж до  иЇва. Ќевелика густота населенн€ при розвинутому на той час м≥стобудуванн≥ та п≥дземних комун≥кац≥€х не зумовлювали €коњсь суттЇвоњ небезпеки дл€ природи з боку людськоњ д≥€льност≥. ¬ господарськ≥й д≥€льност≥ переважало хл≥боробство, рибальство, мисливство, скотарство, бдж≥льництво.

ѕершими книгами про природу були "шести дн≥в" ¬асил€ ¬еликого, перекладена з грецькоњ, в €к≥й давалос€ тлумаченн€ шести дн€м, прот€гом €ких Ѕог створив св≥т, а також дес€ти природним €вищам. ўе в одн≥й прац≥ - "‘≥з≥олог" м≥стилис€ попул€рна прац≥ ≥з зоолог≥њ.

Ќауков≥ погл€ди завжди д≥ставали своЇ в≥дображенн€ у чинному законодавств≥. —початку це - правов≥ засади використанн€ природних ресурс≥в дл€ господарських потреб ≥ захисту права власност≥ на природн≥ об'Їкти.

Ќаукове обгрунтуванн€ проблема захисту довк≥лл€ з'€вл€Їтьс€ т≥льки у XX ст. «аконодавче закр≥пленн€ вона д≥стаЇ лише в його друг≥й половин≥.

—истема еколог≥чного законодавства, що склалас€ в ”крањн≥ прот€гом 1960-1991 рр., значною м≥рою була або комп≥л€ц≥Їю союзного законодавства колишнього —–—–, або насл≥дком конкретизац≥њ його з врахуванн€м де€ких м≥сцевих умов. ÷€ система, окр≥м згаданого, характерна ще р€дом ≥нших недол≥к≥в. —еред них - зайва декларативн≥сть, майже повна в≥дсутн≥сть норм пр€моњ д≥њ в законодавчих актах, на€вн≥сть у них значноњ к≥лькост≥ бланкетних норм права. ќстаннЇ потребуЇ спец≥альноњ застороги. Ќорми закон≥в часто в≥дсилають до нормативних акт≥в, еколог≥чних норматив≥в ≥ стандарт≥в, сп≥льних дл€ всього колишнього —оюзу –—–. «розум≥ло, що при велик≥й ≥нвар≥антност≥ природно-географ≥чних умов потр≥бн≥ були б еколог≥чн≥ нормативи ≥ стандарти дл€ окремих рег≥он≥в ”крањни паралельно з б≥льш загальними дл€ вс≥Їњ держави.

«аконодавч≥ акти в минулому часто в≥дсилали до нормативних акт≥в р≥зноњ юридичноњ сили. ‘актично ж регул€тором сусп≥льних в≥дносин у галуз≥ охорони довк≥лл€ ран≥ше (та й тепер) виступали саме останн≥. “аке €вище небезпечне €к дискретизац≥Їю закон≥в, так ≥ можлив≥стю обмеженн€ њх д≥Ївост≥ в процес≥ нормотворчост≥. ¬идаЇтьс€ нав≥ть небезпечним, коли в адм≥н≥стративному законодавств≥ передбачена в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ норм ≥ правил, €к≥ приймаютьс€ р≥зними в≥домствами, тим б≥льш, €кщо повторн≥сть адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥ крим≥нал≥зуЇтьс€. Ќе викликаЇ сумн≥ву, що побудова демократичноњ, правовоњ держави вимагаЇ розробленн€ законодавчих акт≥в пр€моњ д≥њ €к одн≥Їњ з умов реал≥зац≥њ права, додержанн€ законност≥ та ефективност≥ права.

RSS—траница 1 из 11 [¬сего 11 записей]1 2 3 4 5 ї ... ѕоследн€€ ї

ѕри любом использовании материалов сайта об€зательна гиперссылка на сайт Ђ–епетиторї.
–азработка и ƒизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100