Етика

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Логика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=11212 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕТИКИ.

Слова "мораль", "етика" сприймаються сьогодні неоднозначно. З одного боку, ми розуміємо, що без моралі жити неможливо. З іншої сторони поняття "мо-ральне" часте асоціюється в нас з чимось набившим оскому, типу "морального ко-дексу", "морально-трудового виховання", "морального вигляду" і т.п.

Однак для представників будь-якої професії етичне поводження - не прос-тий звук, а життєва необхідність. Це порозумівається тим, що люди, які займаються якою-небудь професією, зацікавлені в суспільній довірі, високій якості своїх послуг незалежно від поводження окремих представників цієї професії. Для аудиторів дуже важливо, щоб їхні клієнти, а також треті особи, що користуються фінансовою звіт-ністю, довіряли якості наданих аудиторських послуг, як у виді аудита, так і у виді інших, наданих аудиторами, послуг. Якщо люди, яким надаються послуги, не вірять, наприклад, своїм лікарям, адвокатам чи аудиторам, то здатність зазначених фахівців обслуговувати своїх клієнтів значно зменшується.

Якщо допустити, що особи, що користуються послугами, будуть оцінювати професійний рівень таких фахівців зі ступеня складності наданих послуг, це не до-веде до добра, тому що саме через складність неспеціалісту досить важко розібрати-ся які ці послуги. Наприклад, хворий навряд чи може досить кваліфіковано судити, чи добре йому була зроблена операція. Особа, що користується фінансовою звітніс-тю, також не завжди може оцінити, чи добре проведений аудит цієї фінансової звіт-ності. У більшості користувачів таких послуг немає ні часу, ні достатнього досвіду і знань для подібної оцінки. Суспільна довіра високій якості наданих професійних послуг зростає тоді, коли в рамках даної професії існують високі стандарти здійс-нення професійної діяльності (у тому числі і високі стандарти поводження професі-оналів).

Як і для будь-якої іншої професії, для професійного аудитора дуже важливе почуття правильного етичного поводження.

У професійній сфері існують два етичних аспекти - загальна етика (духов-ний аспект) і професійна етика (практичний аспект).

Тому, що філософів хвилює благо всього людства, то в їхніх працях ми, в ос-новному, зустрічаємо поняття загальної етики, а не етики невеликих груп людей, що представляють окремі професії. Тому ми не можемо знайти у філософських теоріях рішення наших конкретних проблем. Етика поводження аудиторів і представників будь-якої іншої професії - не більш ніж вузьке застосування загальних понять ети-ки поводження, розроблених філософами для всіх людей.

Можна говорити про те, що етика - це область філософії, яка займається си-стематичним вивченням проблеми людського вибору понять про гарне і погане.

Це означає, що:

1) в області етики існують проблеми вибору рішень;

2) в етиці існують поняття про гарне і погане (моральні принципи);

3) етика займається наслідками (сутністю) рішень.

Що таке етична проблема?

Проблемна ситуація виникає, коли людині необхідно зробити вибір між різ-ними діями, і правильний вибір не лежить на поверхні. Етичну проблемну ситуацію можна визначити як таке положення, коли вибір визначеної дії впливає на благопо-луччя інших людей.

Що таке етична поведінка?

Можна знайти дві стандартних філософських відповіді на це питання:

1) етична поведінка - це поведінка, що приносить більше всього користі;

2) етична поведінка - це поведінка, що відповідає моральним нормам і принципам.

Найбільш складні проблемні ситуації виникають тоді, коли зіштовхуються між собою:

а) різні моральні норми;

б) моральні норми і поняття "користь".

Чому професіоналам необхідний кодекс етичної поведінки?

Кодекс етичної поведінки дає відповідні рекомендації, точно визначає крите-рії поведінки, специфічні для даної професії. У кодексах професійної етики, на від-міну від теорії загальної етики, можна знайти рішення конкретних проблем. Крім того, у кодексах містяться і професійні вимоги. З погляду визначеної професії, ко-декс є декларацією твердих норм поведінки і сприяє виконанню цих норм. Без цього стала б неможливою професійна дисципліна.

При написанні даної роботи мною було досліджено кілька думок про прин-ципи рішення етичних проблем.

У книзі Віктора Малахового "Етика" ( що складається з курсу лекцій), допу-щеної Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Київ, видавництво "Либідь", 2001 р.), відзначається, що етику як науку цікавить, насамперед, те, як необхідно вести себе, які цінності від-стоювати в житті. Далі В. Малахов розкриває думки деяких учених, які займаються проблемами етики (не називаючи їхніх імен), про існування двох форм вирішення етичних проблем: оптативної (доброзичливої) і імперативної (приказної).

Однак автору більше імпонує підхід до рішення проблемних питань з погля-ду етики, що будується на імперативних, утилітарних і узагальнених принципах, викладених у монографії відомого в США фахівця в області теорії і практики аудита Джека К. Робертсона "Аудит".

Суть цих принципів розглянемо на наступному прикладі.

Працюючи аудитором, Ви з'ясували, що касир, що зберігає дрібні наявні ко-шти, підробив деякі записи в платежах, щоб сховати незначні помилки і звести ба-ланс за місяць. Далі Ви з'ясували, що за рік було зроблено підроблених записів на суму 240 гривень. Касиром працює жінка 55 років, а президент акціонерної компанії не терпить помилок, навмисних чи випадкових. У цих питаннях він непримиренний. Він запитає Вас про результати перевірки. Без сумніву, касир буде звільнена, якщо Ви розповісте правду. Що ви зробите?

ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ ЕТИКИ

1. Відповідно до імперативного принципу, приймаючи рішення, необхідно керуватися вимогами етичних норм. Імперативна етика строго встановлює, що, при-ймаючи рішення, не можна намагатися угадати, до чого воно приведе - чи до добра чи до зла.

Етика в імперативному змісті - це моральні норми і правила, а не вивчення наслідків якої-небудь ситуації.

Головний недолік імперативного принципу - це впевненість у тім, що з так званих універсальних правил ніколи не буває виключень. Проти цього можна запе-речити, що якщо встановлене правило допускає виключення, принцип все одно збе-рігається. Складність полягає в тому, що людське життя дуже заплутане, і тільки дуже загальні правила могли б охопити всі ймовірні обставини. Яскравим прихиль-ником і самим великим прихильником цієї теорії був Емануіл Кант.

Імперативна теорія, проте, не вказує легкого способу ухвалення рішення. Людина, що виконує правило, завжди може стати перед дилемою. Це приводить до того, що люди зважують наслідки своїх дій і один зі способів оцінки цих наслідків описується принципом утилітаризму.

Для більшості кодексів професійної етики характерний імперативний підхід. Однак догматичний імперативний підхід до етичних рішень може бути недостат-ньою основою для створення професійних стандартів. Суспільство можуть ціка-вити правила і можливі протиріччя між ними. Корисними можуть бути і методи оцінки наслідків альтернативних дій.

2. Відповідно до принципу утилітаризму остаточним критерієм етичного вибору є співвідношення добра і зла, що може виникнути в результаті якої-небудь дії. Причому основна увага приділяється наслідкам дії, а не дотриманню правил. Критерій досягнення добра складає вихідний пункт процесу прийняття рішень. Цей критерій дуже корисний, але відзначу, що він не є мірилом цінностей, що до-зволяють визначити, що саме випливає з даних дій - добро чи зло.

Відповідно до цієї теорії люди, приймаючи рішення, насамперед, повинні ви-значити, які норми принесуть найбільше добро найбільшому числу людей.

3. Розумним сполученням імперативного й утилітарного принципів є ге-нералізація. У короткому викладі це звучить так: якщо схожі люди в приблизно од-накових обставинах повинні були діяти певним чином, але наслідки цього були б небажані, то ніхто не повинен діяти в такий спосіб без причини.

Ключовими поняттями тесту генералізації є схожість людей і обставин. Це забезпечує необхідну гнучкість при розгляді багатьох варіантів реальних проблем-них ситуацій. Ці поняття вимагають здорового глузду при рішенні питання про те, чи є люди й обставини дійсно різними, або лише довільно розглядаються як різні, так що можуть бути зроблені упереджені висновки.

RSSСтраница 1 из 7 [Всего 7 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100