Загальні методичні рекомендації до курсу "Страхування"

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Методическое пособие. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Страхование
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2159 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 9 [Всего 9 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Страхування" призначені для студентів заочної форми навчання базової освіти з економіки. Вивчення курсу передбачає засвоєння студентами теоретичних знань та придбання практичних навичок, потрібних для якісної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють професійними знаннями, необхідними в сучасних ринкових умовах, формування відповідного рівня економічного мислення та "страхової культури".

Головною метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб.

Вивченню навчальної дисципліни "Страхування" передують оглядові лекції, на яких розглядаються предмет курсу та його зв'язок з іншими дисциплінами (економічною теорією, фінансами, менеджментом, маркетингом, бухгалтерським обліком, економічним аналізом, статистикою, основами права). Студенти мають ознайомитись із програмою курсу "Страхування", головними питаннями кожної теми та основними літературними джерелами (навчально-методичною літературою, законодавчим та інструктивним матеріалом, періодичними виданнями, в яких висвітлюються питання страхування), які слід використовувати при самостійному вивченні курсу.

На початку кожної теми зазначено мінілексикон основних страхових термінів, що застосовуються для викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік ключових положень, грунтовне засвоєння яких е обов'язковою вимогою вивчення дисципліни. При підведенні підсумків засвоєння кожної теми третього розділу доцільно визначити реалізацію принципів та функцій страхування у кожному окремому виді страхування, його значення та стан і розвиток в Україні Наприкінці вивчення курсу рекомендується зробити коротку порівняльну характеристику видів страхування, відмітити спільні та специфічні риси, притаманні кожному окремому виду страхування. Таким чином буде закріплено вивчений матеріал та реалізовано взаємозв'язок між усіма темами курсу.

Методичні рекомендації щодо вивчення тем курсу "Страхування"

Відповідно до програми курсу "Страхування" самостійне його вивчення рекомендується проводити за такою структурою:

Розділ 1. Страхування і його місце в управлінні ризиками

Тема1. Сутність, принципи і роль страхування.

Тема 2. Класифікація страхування.

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка.

Розділ 2. Страховий ринок.

Тема 4. Страховий ринок.

Тема 5. Страхова організація.

Тема 6. Державне регулювання страхової діяльності

Розділ 3. Галузі страхування.

Тема 7. Особисте страхування.

Тема 8. Страхування майна.

Тема 9. Страхування відповідальності

Розділ 4. Перестрахування.

Тема 10. Перестрахування і співстрахування.

Розділ 5. Основи фінансової діяльності страховика.

Тема 11. Доходи, витрати і прибуток страховика.

Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії

Розділ 1. Страхування і його місце в управлінні ризиками

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування

Міні-лексикон

Страхування, страховий фонд, централізований страховий фонд, фонд самострахування, суброгація, страховий ризик, страховий інтерес, страхове відшкодування, франшиза, самострахування, співстрахування, страхове поле, страхова компанія, товариство взаємного страхування, страховий захист, страховий портфель, заходи превентивні

Засвоюючи цю тему, необхідно усвідомити, що за умов ризикового характеру функціонування будь-якого підприємства і не менш ризикового проживання кожної людини існує нагальна потреба попередження і відшкодування збитків, завданих стихійним лихом та нещасними випадками. Без її задоволення неможливо забезпечувати безперервність процесу виробництва матеріальних благ, підтримувати належний рівень життя людей. Відносини, що складаються у суспільстві з цього приводу, мають об'єктивний характер і в своїй сукупності формують зміст економічної категорії "страховий захист".

Слід зазначити, що виникнення страхування, як соціального інституту, було закономірним наслідком вдосконалення превентивних форм постійної боротьби людини з оточуючими небезпечностями. Страхування зародилося тоді, коли людство зрозуміло, що побоювання наслідків трагічних подій в непередбачуваному майбутньому може бути значно зменшено шляхом їх розподілу між ймовірно більшою кількістю людей. Окремі елементи страхування були відомі ще за тисячі років до нашої ери і до цього часу розвиток його продовжується.

Окремо, при вивченні теми, необхідно приділити увагу вивченню страхування як економічної категорії та зробити порівняльну характеристику між категорією фінансів та кредиту. Страхування виступає як сукупність особливих замкнених перерозподільчих відносин між його учасниками з приводу формування за рахунок грошових внесків цільового страхового фонду, призначеного для відшкодування збитків підприємствам, організаціям та громадянам. Слід звернути увагу на те, що виступаючи у грошовій формі, закріплюючи ці відносини юридичними документами, страхування має риси, які об'єднують його з категоріями "фінанси" та "кредит", і в той же час, як економічна категорія має характерні тільки для неї функції, виконує тільки властиву їй роль і керується специфічними принципами (страховий інтерес, максимальна добросовісність суб'єктів страхування, відшкодування втрат у межах збитків, франшиза, суброгація).

Доцільно визначити, що матеріальною основою страхового захисту виступають страхові фонди, які є обов'язковим елементом суспільного виробництва. Створені у вигляді резерву матеріальних та грошових засобів, вони забезпечують безперервність процесу суспільного . відтворення та вирішують існуючі протиріччя між людиною та природою, між людиною та суспільством. Страховий фонд сприяє економічному прогресу суспільства. Акумульовані у страховому фонді значні фінансові ресурси поряд із цільовим використанням є джерелом інвестицій в державні цінні папери, нерухомість, різноманітні галузі виробництва і тим самим впливають на розвиток економіки.

В економіці ринкового типу страхування виступає, з одного боку, засобом захисту бізнесу та добробуту людей, а з іншого - комерційною діяльністю, яка приносить прибуток. Страхування є важливим фактором стимулювання господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Ключові положення та поняття для засвоєння

1. Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки.

2. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту та його форми.

3. Самострахування, його джерела і межі доцільного застосування.

4. Виникнення та етапи розвитку страхування.

5. Сутність страхування та його місце в системі грошових відносин.

6. Загальні та специфічні риси економічних категорій - страхування, кредиту та фінансів.

7. Функції страхування.

8. Принципи страхування.

9. Сфери застосування страхування.

10. Роль страхування у розвитку ринкової економіки.

Рекомендована література

Основна; 1,5, 8, 9,17, 19.

Додаткова: 1,12,20,27,29, 34.

Тема 2. Класифікація страхування

Міні-лексикон

Класифікація страхування, об'єкт страхування, галузь страхування, вид страхування, форми страхування, добровільне страхування, обов'язкове страхування, обсяг відповідальності страховика, системи страхування, операції страхові

При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу в першу чергу на те, чим зумовлена необхідність класифікації страхування та визначити її основу. Необхідно усвідомити, що під поняттям класифікації розуміють систему підпорядкованих деякій ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини і використання її як засобу для встановлення взаємозв'язків між цими поняттями (класами). Чим складніший об'єкт, що потребує класифікації, тим нагальніше відчувається потреба в ній. Слід усвідомити, що без такої впорядкованості неможливо виконувати ні теоретичні дослідження, ні практичну роботу в будь-якій галузі

Така система підпорядкованих понять будується на основі використання певних спільних ознак, притаманних цим поняттям. Вони називаються ознаками класифікації. В основу класифікації страхування покладено розбіжності у сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, у визначенні об'єктів страхування, обсягів страхової відповідальності, у формах проведення страхування та інше. У зв'язку з цим можна виділити найістотніші класифікаційні ознаки, що мають

RSSСтраница 1 из 9 [Всего 9 записей]1 2 3 4 5 » ... Последняя »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100