Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Бухгалтерский учет
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=2342 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

Для одержання різнобічної інформації необхідної для управління і контролю велике значення має застосування науково обгрунтованого плану рахунків.

План рахунків - це систематизований перелік найменувань і кодів рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення діяльності підприємства, установи, організації.

План рахунків розробляється на основі класифікації рахунків за їх економічним змістом і затверджується Міністерством фінансів України за погодженням з Міністерством статистики України.

/ План рахунків є обов'язковим для всіх підприємств та оргнізацій України.

Згруповані за економічним змістом рахунки розміщені в плані рахунків таким чином:

ў Розділи рахунків господарських засобів та процесів

ў Розділи рахунків джерел фомування цих засобів.

ў Забалансові рахунки.

І

"Основні засоби"

Призначений для обліку наявності і руху основних засобів, їх зносу, затрат на капітальний та поточний ремонти.

П

"Виробничі запаси"

Охоплює рахунки, призначені для обліку наявності та руху виробничих запасів (матеріалів, палива) транспортно-заготівельних витрат та переоцінки.

III

"Затрати на виробництво"

Призначений для відображення процесу виробництва продукції (робіт, послуг), включаючи капітальні вкладення.

IV

"Готова продукція, товари і реалізація"

Об'єднує рахунки, призначені для обліку наявності і руху предметів обігу (готової продукції, товарів), їх відвантаження і реалізації витрат, пов'язаних з ними.

V

"Грошові кошти"

Охоплює рахунки призначені для обліку наявності грошових коштів господарства (каса, банк), включаючи фінансові вкладення.

VI

"Розрахунки"

Об'єднує рахунки, на яких відображається процес обігу товарів і грошових коштів (покупці, замовники, підзвітні особи, підрядчики, розрахунки по оплаті праці).

VII

"Фінансові результати та використання прибутку"

Охоплює рахунки, на яких ведеться облік фінансових результатів діяльності господарства.

VIII

"Фонди і резерви"

Об'єднує рахунки, на яких обліковуються джерела формування власних засобів (статутний, амортизаційний, фонди спеціального призначення, резерв наступних витрат та платежів).

IX

"Кредити банків та фінансування"

Об'єднує рахунки як джерел залучених коштів, так і джерел власних засобів.

Забалансові рахунки.

ў Призначені для обліку засобів, що тимчасово перебувають у господарстві, а також інших об'єктів, що не підлягають відображенню у балансі.

У діючому плані рахунків застосовано серійно-порядковий спосіб нумерації рахунків:

ў За кожним розділом закріплена певна серія номерів з урахуванням деякого резерву вільних на випадок виникнення потреби в додаткових синтетичних рахунках.

л Номери синтетичних, балансових рахунків двозначні. Для того, щоб кожний номер рахунка складався з однакової кількості знаків, перед однозначним порядковим номером ставлять 0 (01,02,03).

л До окремих синтетичних рахунків передбачені субрахунки. Номер кожного субрахунка складається з номера синтетичного рахунка і порядкового номера самого субрахунка.

Наприклад: "Основні засоби" - 01

01 - 1

"Будівні споруди" - 1

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям плану Міністерства фінансів України розробляється і затверджується інструкція щодо його застосування.

Запитання для самоаналізу та самоперевірки.

1. Яка інформація знаходить відображення в системі рахунків і її зміст?

2. В чому полягає значення класифікації рахунків бухгалтерського обліку?

3. Як класифікуються за економічним змістом?

4. Які рахунки використовуються для засобів: у сфері виробництва, в сфері обігу, в невиробничій сфері.

5. Як класифікуються рахунки за структурою і призначенням?

6. Дайте характеристику основним рахункам.

7. Дайте характеристику регулюючим рахункам.

8. Дайте характеристику калькуляційним і розподільчим рахункам.

9. Дайте характеристику співставляючим рахункам.

10. Необхідність і призначення збалансованих рахунків.

11. Необхідність і побудова плану рахунків.

12. Яку класифікацію покладено в основу побудови плану рахунків.

Первинне спостереження та вартісне вимірювання. Документація та інвентаризація

ПЛАН:

1. Документація та її значення.

2. Вимоги до змісту та оформлення документів. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах.

3. Класифікація документів.

4. Документооборот і його організація. Зберігання документів.

5. Інветаризація, її значення і види.

6. Порядок проведення і оформлення інветаризації.

7. Виявлення результатів інветаризації і відображення їх в обліку.

Тема: Документація та її значення

Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за всіма господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві, використовують бухгалтерські документи.

Це важливий елемент методу бухгалтерського обліку:

Документація - спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами.

л Вона служить для первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку.

л Відіграє важливу роль в управлінні діяльністю підприємства.

л Здійснює контроль за доцільністю і законністю господарських операцій, дотримання державної дисципліни.

л Забезпечує контроль за збереженням майна господарства, раціональним його використанням.

л Має юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій.

л Використовується при аналізі господарської діяльності, для фінансового контролю, аудиту і документальних ревізій.

2. Вимоги до змісту і оформлення документів

Від якості оформлення документів залежить повнота і достовірність показників обліку та звітності.

Основні вимоги до складання документів:

л Своєчасність складання

л Достовірність показників

л Правильність оформлення

л Заповнення всіх реквізитів

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарських операцій, або одразу ж після їх завершення.

Документи складають на бланках типових форм, які затверджені Міністерством фінансів і Міністерством .статистики України або на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України.

Форма документа має бути:

ў простою

ў зручною

ў характеризувати відповідну операцію, задовольняючи вимоги оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку.

Для виконання цих вимог велике значення має уніфікація та стандартизація документів.

Ґ Уніфікація документів - це розробка єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій.

Ґ Стандартизація документів - це встановлення для бланків однотипних документів однакового найбільш раціонального розміру і форми з завчасним визначенням розміщення відповідних реквізитів.

Виправлення помилок у первинних документах проводять такими способами:

ў Коректурний спосіб

ў Спосіб "червоного сторно".

Класифікація документів.

Для оформлення різноманітних господарських операцій, що здійснюються на підприємствах, використовують різні за формою і змістом документи.

Правильному складанню і використанню документів в обліку допомагає їх класифікація.

Класифікація документів - це поділ на групи за певними відмінними ознаками.

Документооборот і його організація.

Документооборот - це рух документів від моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі на зберігання в архів після запису в облікові регістри.

Основні етапи документообороту

ў Складання і оформлення документа

ў Прийняття документа бухгалтерією

ў Рух документа по відділах

ў Передача документа на засоби обчислювальної техніки і повернення назад

ў Передача документа до архіву.

Для забезпечення рівномірного руху документів розробляють графік документо-обороту, в якому передбачається послідовність проходження документів, робота кожної ланки, вказуються конкретні виконавці і т.інше.

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100