Зовнішньоекономічна діяльність, як об'єкт бухгалтерського обліку

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Бухгалтерский учет
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=1230 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

1. По економічному потенціалу Україна входить в першу п'ятірку кра-їн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від роз-винутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери вироб-ництва і обігу.

У відповідності з західноєвропейською практикою одним із важливих параметрів розвитку економіки є стабільність цін і валюти. При цьому рі-вень інформації не повинен перевищувати 1,5% середнього рівня інфляції країн з найнижчим рівнем. Стабільність валюти забезпечується, якщо межі коливання її курсу не перевищують 2,25%. Щоб досягнути перерахованих параметрів стабільності, необхідно прийняти ряд спеціальних мір, з яких слід виділити радикальну форму зовнішньо-економічної діяльності країни. З цією метою необхідно провести широку приватизацію підприємств з за-лученням закордонних інвесторів, створити сприятливий інвестиційний клімат шляхом надання твердих державних гарантій як закордонним так і національним підприємцям. Тому потрібно розробити законодавство краї-ни, яке б регулювало і вдосконалило ЗЕД, направлене на ліквідацію тіньо-вої політики в галузі валютних операцій. ЗЕД може здійснюватися як на території своєї держави так і за її межами.

Суть ЗЕД полягає в виробничих відносинах різних країн, які регулю-ють систему експортно-імпортних зв'язків між ними.

ЗЕД включає слідуючі форми робіт і співпраць:

- експорт і імпорт товарів, капіталу і робочої сили;

- надання виробничих, транспортних, експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, брокерських, агентських, управлінських, бухгалтерських, аудиторських і інших послуг;

- наукову, науково-технічну, науково-виробничу, виробничу, освіт-ню і інші форми кооперації з іноземними суб'єктами;

- здійснення міжнародних фінансових операцій з цінними паперами (ЦП), операцій розрахункових і кредитних, сумісної підприємницької дія-льності з закордонними партнерами;

- підприємницьку діяльність, пов'язану з наданням ліцензій, патен-тів, "ноу-хау", торгових марок і іншими видами нематеріальних об'єктів власності;

- організацію і здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і інших подібних мі-роприємств, що проводяться на комерційній основі;

- проведення бартерних, лізингових операцій, операцій по придбан-ню, продажу і обміну валюти;

- організацію роботи фізичних осіб на контрактивній основі і т. д.

Основними суб'єктами ЗЕД є:

- фізичні особи, які здійснюють свою діяльність на умовах, які не за-перечують законодавству своєї країни, юридичні особи, що здійснюють форми ЗЕД, перераховані раніше, об'єднання юридичних і фізичних або фізичних, юридичних осіб, умови яких направлені на вирішення проблеми ЗЕД;

спільні підприємства, акумулюючі власний капітал і капітал інозем-них інвесторів для здійснення всіх форм і видів ЗЕД;

- інші суб'єкти господарської діяльності.

Щоб вийти на зовнішній ринок, суб'єкти ЗЕД зобов'язані зареєструва-тися в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків або органі, що виконує його функції.

ЗЕД регулюється: Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, Міністерс-твом зовнішніх економічних зв'язків, Міністерством Економіки, Націона-льним Банком, Державним управлінням митного контролю, органами міс-цевого управління.

1а. Експорт товарів - це вивіз товарів в закордонні країни на комер-ційній основі. В умовах ЗЕД підприємства можуть здійснювати експорт-ний кредит, лізинг.

Експортний кредит - кредит, що надається іноземним покупцям або їх банкам з метою фінансування продаж товарів і послуг, тобто це засіб стимулювання експорту.

Експортний лізинг - один із видів лізингових операцій, пов'язаний з наданням в довгострокову оренду якого-небудь обладнання лізингодавцем, що знаходиться в країні виробника даного виду обладнання, лізингоодер-жувача з другої країни.

Імпорт - придбання у іноземних партнерів товарів і ввіз їх із-за кор-дону. Імпорт може включати також платне користування послугами інозе-мних фізичних та юридичних осіб (імпорт капіталу у вигляді іноземного кредиту, виробничі і споживчі послуги та ін).

Для здійснення ЗЕД необхідно:

- відкрити власний валютний рахунок в банку;

- одержати необхідні ліцензії на різні види і форми ЗЕД, якщо вони підлягають ліцензуванню;

- заключити контракти на окремі види діяльності з фірмами закор-донних країн і на право здійснення операцій, пов'язаних з одержанням іно-земної валюти;

- ознайомитися з правилами митних процедур і дотримуватися їх.

Реєстрація суб'єктів ЗЕД здійснюється на основі заяви і нотаріально затвердженої копії статуту і засновницьких документів.

2. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком.

Основними об'єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб'єктами ЗЕД, а також між суб'єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати го-сподарської діяльності. Правильна постановка б/о перерахованих о'єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату.

Мета б/о ЗЕД:

1) контроль за зберіганням товарно-матеріальних цінностей і валют-них засобів;

2) сучасне надання адміністрації, податковій і статистичній службі ін-формації про товарорух, ефективність його використання, про доходи, ви-трати, фінансові результати, обов'язкових платежах і відрахуваннях;

3) забезпечення сучасних і правильних розрахунків по зовнішньо-торгових операціях.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступний комплекс бухгалтерських завдань:

перш за все - це завдання методологічного характеру, пов'язані з ви-користанням національного плану бухгалтерських рахунків і правильним відображенням на них операцій по ЗЕД, а також питання визначення ціно-вих компонентів при визначенні вартості продукції, вибір методів оцінки господарських засобів і джерел їх утворення, спеціальних фондів, вкла-дання активів, затрат на виробництво і обіг, визначення і розподіл доходів; питання направлені на достовірне відображення інформації в первинних і зведених документах і в регістрах синтетичного і аналітичного обліку, ра-ціональна побудова цих регістрів, формування вихідних робіт.

другим важливим завданням обліку ЗЕД є його організація: направле-ні на раціоналізацію б/о, що пов'язана з чітким розподілом функціональ-них обов'язків серед робітників бухгалтерії (організація матеріальної від-повідальності за забезпеченням збереженості товарно-матеріальних цінно-стей і грошових (валютних) засобів, визначення періодичності складання поточної звітності, товарорух і ін.)

також третім комплексом завдань б/о ЗЕД є технічне забезпечення: адміністрація суб'єкта ЗЕД повинна забезпечити раціональне ведення об-ліку за допомогою комп'ютеризації, розмножувальної техніки при наявно-сті матеріальних можливостей (автоматизована обробка даних первинних документів, облікових регістрів і форм звітності).

3. Нормативно-правове регулювання ЗЕД здійснюється Законами По-становами Президента України, Декретами, постановами Кабінету Мініст-рів тих країн, на території яких функціонують господарські суб'єкти, а та-кож інструкціями, листами положеннями Міністерства зовнішньо-економічних зв'язків, Головною державною податковою інспекцією, Наці-онального Банку і деяких інших органів, уповноважених здійснювати від-повідні функції такого регулювання.

На Україні в якості важливих нормативно-правових документів, що направлені на регулювання ЗЕД і його обліку є:

~ Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991р. №959-ХІІ;

~ Закон України "Про вказані інвестиції" від 13.03.92р.

~ Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994р.

~ Указ Президента України "Про міри по забезпеченню валютного та експортного контролю" від 07.09.1995р. №504/94.

~ Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтеграції комерційних термінів" від 04.10.1995р. №567/94.

RSSСтраница 1 из 3 [Всего 3 записей]1 2 3 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100