Методика радіаційного контролю під час роботи з джерелами іонізуючих випромі-нювань

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Контрольная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Медицина
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=12189 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Закріпити, рoзширити та систематизувати знання про радіаційну небезпеку і гігієнічні вимоги до роботи з радіонуклідами та іншими джерелами іонізуючого виромінювання.

2. Познайомитися з найбільш поширеними приладами, які використовуються для проведення радіаційного контролю, оволодіти методикою оцінки радыацыйного фону і забезпечення безпеки праці у радіологічних та рентгенологічних відділеннях лікарні.

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОІ ПІДГОТОВКИ:

1. Види іонізуючого випромінювання, що використовуються у медицині, та їх джерела (рентгенівські апарати, радіонукліди, прискорювачі заряджених часток тощо).

2. Якісні характеристики іонізуючого випромінювання (проникаюча та іонізуюча здатність).

3. Кількісні характеристики іонізуючого випромінювання (експозиційна, поглинаюча та еквівалентна дози, щільність потоку часток, потужність дози).

4. Якісні та кількісні характеристики радіонуклідів (вид ядерного перетворювання, період напіврозпаду, активність), одиниці вимірювання.

5. Біологічна дія іонізуючого випромінювання та основні фактори, від яких вона залежить.

6. Основні види променевих ушкоджень організму (соматичні, соматико-стохастичні, генетичні) та умови їх виникнення.

7. Основні засоби застосування радіонуклідів та інших джерел іонізуючого випромінювання з діагностичною і лікувальною метою.

8. Прилади радіаційного контролю та основні принципи їх роботи.

9. Нормування радіаційної безпеки та гігієнічні принципи радіаційного захисту.

ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомитися з приладами та засобами індивідуального захисту, які використовуються для проведення радіаційного контролю.

2. Оволодіти методикою роботи з приладами "Анрі-01-02 Сосна" та ДП-5А.

3. Провести індикацію радіоактивного забруднення робочих поверхонь та обладнання навчальної лабораторії і обгрунтувати гігієнічні висновки за результатами проведених досліджень.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни // Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін.; За ред Є.Г.Гончарука. - К., Вища школа, 1995. - С. 252 - 257.

2. Кирилов В.Ф.,Черкасов Е.Ф. Радиационная гигиена. - М.: Медицина, 1982. - С. 17-102, 141-148, 158-167, 241-243.

3. Радиационная гигиена // Под ред. Ф.Г.Кроткова. - М.: Медицина, 1968. - С. 5-26, 37-68, 72-76, 90-98, 116-130.

4. Минх А.А. Методы гигиенических исследований. - М.: Медицина, 1971. - С. 302-303, 307-310, 314-341.

5. Пивоваров Ю.П., Гоева О.Э., Величко А.А. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене. - М.: Медицина, 1983. - С. 114-135.

6. Сергета І.В. Практичні навички з загальної гігієни. - Вінниця, 1997. - С. 45 - 48.

7. Радиация. Дозы, эффекты, риск. - М, 1990. - 79 с.

8. Авсеенко В.Ф. Дозиметрические и радиометрические прибори и измерения - К.: Урожай, 1990 - 144 с.

9. Никберг И.И. Ионизирующая радиация и здоровье человека. - К.: Здоров'я, 1989. - 158 с.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

В ході практичного заняття після контролю рівня вихідних знань студенти знайомляться з найбільш поширеними приладами, що використовуються для проведення радіаційного контролю, оволодівають методикою роботи з ними.

Радіоактивність являє собою перетворення ядер атомів одних елементів на інші, що супроводжується виникненням іонізуючого випромінювання.

Іонізуюче випромінювання - це потік часток або квантів електромагнітного випромінювання, проходження яких крізь речовину призводить до її іонізації (перетворення нейтральних атомів в іони) з утворенням електричних зарядів різних знаків.

Основна системна одиниця вимірювання радіоактивності - Беккерель (Бк, Вq). 1 беккерель дорівнює одному спонтанному розпаду квантів електронного випромінювання за 1 сек.

Позасистемна одиниця радіоактивності - Кюрі (Кu, Сu). 1 Кu дорівнює 3,7o1010 Бк.

В медичній практиці широко використовується ще одна одиниця активності - мг-екв.радію, що ураховує так звану -постійну, яка характеризує радионуклід.

Розрізняють такі види іонізуючого випромінювання:

- випромінювання - потік важких часток, які складаються з двох нейтронів і двох протонів.

- випромінювання - потік електронів або позитронів.

- випромінювання - електромагнітне випромінювання, яке утворюється внаслідок радіоактивного розпаду, тобто упродовж переходу ядра атома з одного енергетичного рівня на в інший. Довжина хвилі цього випромінювання дорівнює 0,05-10 нм.

Рентгенівське випромінювання - електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі менш, ніж 0,05 нм.

Кількість енергії, яка передається тканинам в результаті впливу іонізуючого випромінювання називають дозою.

Виділяють такі види доз: поглинута, еквівалентна та ефективна.

Поглинута доза - це енергія іонізуючого випромінювання, яка поглинута тканинами організму, що опромінюється у перерахунку на одиницю маси. Одиниця вимірювання поглинутої дози - Грей (Гр,Gу). 1 гр дорівнює 100 рад.

Еквівалентна доза - це поглинута доза,що помножена на коєфіцієнт якості випромінювання, який враховує здатність певного виду випромінювання пошкоджувати тканини організму. Коєфіцієнт якості випромінювання є найбільшим для - випромінення і дорівнює 20. Коефіцієнт якості для - та - випромінювання становить - 1. Одиниця вимірювання еквівалентної дози - Зиверт (Зв). 1 Зиверт дорівнює 100 бер (біологічний еквівалент рада).

Ефективна доза - це еквівалентна доза, що помножена на коефіцієнт, який ураховує ступінь чутливості різних тканин до впливу іонізуючого випромінювання.

До якісних характеристик іонізуючого випромінювання відносять:

- енергія випромінювання (Дж, еВ);

- проникаюча здатність (м, см, мм);

- іонізуюча здатність.

Кількісними характеристиками іонізуючого випромінювання є:

- поглинута доза;

- еквівалентна доза;

- експозиційна доза, яка (характеризує іонізуючий ефект рентгенівського та - випромінювання;

- щільність потоку частинок для корпускулярних випромінювань.

До якісних характеристик радіонуклідів відносять:

- вид ядерного перетворення ( - розпад, електронний - розпад, позитронний - розпад, К - захват, самовільне ділення ядер, термоядерна реакція тощо);

- період напіврозпаду.

Кількісною характеристикою радіонуклідів є: активність - число перетворень (розпадів) за секунду. Одиниця вимірювання активності - беккерель (Бк). 1 Бк характеризує 1 ядерний розпад в секунду. Позасистемна одиниця активності - (Кюрі (Ки). 1 Ки дорівнює 3,7o1010 Бк.

Протирадіаційний захист являє собою комплекс законодавчих, огранізаційних, санітарно-гігієнічних, та медичних заходів, що забезпечують безпечні умови праці при роботі с джерелами іонізуючого випромінювання.

До основних принципів протирадіаційного захисту відносять:

" гігієнічне нормування;

" попереджувальний та поточний санітарний нагляд;

" виробниче навчання;

" санітарну освіту;

" радіаційний контроль;

" медичний котроль.

Радіаційний контроль - це контроль за забезпеченням радіаційної безпеки, виконанням вимог щодо санітарних норм праці з радіонуклідами, а також отримання інформації, про опромінення медичного персоналу та населення.

Розрізняють 4 види радіаційного котролю:

" дозиметричний;

" радіометричний;

" індивідуально-дозиметричний;

" спектрометричний.

Відповідно до класифікації основних видів радіаційного контролю, апаратуру, що використовують для його проведення, поділяють на наступні групи:

1. Дозиметричні прилади, що визначають потужність дози (рівень радіації).

2. Радіометричні прилади, які визначають рівень забруднення поверхонь різних предметів.

3. Індивідуальні та мініатюрні портативні прилади, що призначені для проведення індивідуального контролю дози опромінення за певний проміжок часу.

4. Спектрометричні установки, які - встановлюють спектр (склад) радіонуклідів у будь-якому забрудненому об'єкті.

Класифікація засобів індивідуального захисту (за С.М.Городинським)

1.Ізолюючі костюми:

а) шлангові;

б) з автономним джерелом повітряного підживлення.

2.Засоби захисту органів дихання:

а) фільтруючі (респіратори, протигази);

б) ізолюючі (пневмошлеми, пневмокаски).

3.Спецодяг:

а) повсякденного призначення;

б) короткочасного використовування (рукавиці, одежа з плівки).

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100