Статистика населення

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Реферат. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: География, Статистика
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=9974 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

Предметом статистики населення чи демографічної статистики є само населення, вся сукупність людей, що населяє земну кулю, або будь-яку країну, чи її частину.

Матеріали статистики населення важливі для характеристики соціального ладу країни, її економічного і культурного рівня.

Використовуючи такі джерела даних про населення , як перепис населення , а також матеріали поточної реєтрації статистика разробляє такі питання :

1)чисельність населення та його розміщення на території країни;

2)склад населення;

3)рух населення.

Визначення чисельності населення є складною і важливою роботою і потребує дотримання певних умов:

1) точне встановлення часу, по відношенню до якого визчається чисельність населення ( не чисельність в 1997р., а чисельність на 1 січня 1998р.), бо це може бути середньоспискова чисельність за рік, або чисельність на певну дату, а ці дані різні.

Чисельність визначається на певну дату і обовязково встано- влюється критичний момент на цю дату ( переважно 12 год. ночі) Для ряду розрахунків необхідно знати середньорічну чисель- ність населення ( наприклад для визначення скільки припадає продукту на душу населення). Вона може бути визначена як середнє арифметичне із чисельності населення на початок і кінець року. Якщо чисельність напротязі року змінювалась рівномірно, то такий розрахунок буде точним. Але для розрахунку по окремих територіях країни розрахунок середньої чисельності визначається по формулі середньої хронологічної. Якщо дані про чисельність на одну і ту ж дату (1.01,1.02) з врахуванням три- валості проживання використовують формулу:

А найкраще для розрахунку поєднювати обидва методи.

2) ще однією умовою правильного визначення чисельності населення + точне встановлення границь території, по якій виз-начається чисельність населення ( є межі ,границі населених пунктів );

3) третьою вимогою для правильного визначення чисель- ності населення + чітке розмежування постійного і наявного населення .

Постійне населення - це ті люди які в даному населеному пункті проживають постійно незалежно від того, де вони пере-бувають в момент, обліку населення (в гостях, у відряджені і т.д.) Наявне населення будь-якого населеного пункту - це особи, які фактично в ньому проживають на момент обліку населення, незалежно від постійного місця проживання.

Тому існують такі поняття як тимчасово відсутні і тимчасово проживаючі. В статистиці термін відсутності і термін проживан- ня обмежується 6-а місяцями.

Між чисельністю окремих категорій населення є певна залеж-ність. Цю залежність виражає баланс категорій населення, який виражається двома формулами:

- чисельність наявного населення дорівнює чисельності пос- тійного населення мінус чисельність тимчасово відсутніх плюс чисельність тимчасово проживаючих;

-чисельність постійного населення дорівнює чисельності ная- вного населення мінус чисельність тимчасово проживаючих плюс чисельність тимчасово вітсутніх.

Для окремого населеного пункту чи окремого району країни чисельність постійного населення і чисельність населення можуть відрізнятися і дуже значно. А в цілому по країні ці показники співпадають, що є важливим контрольним моментом.

До показників загальної чисельності населення відносять такі показники як розподіл населення статі і віку. Під віком в ста-тистиці розуміється кількість повних років.

Для характеристики населення країни і його змін велике значення має показник розміщення населення по території країни ( по районах, областях, колись республіках).

Просторове розміщення населення характеризує такий показник як густота населення.

Густота населення - це кількість жителів на 1км2 території.

Середня густота населення по країні представляє собою се-редню різних регіональних показників.

Є показник галузевого складу населення, що характеризуе розподіл зайнятого населення відповідно до класифікації галу- зей народного господарства. Все населення зайняте в народному господарстві поділяеться перш за все на населення зайняте в сфері матеріального виробництва і в нематеріальній сфері. Матеріали цього групування використовують для характеристики розподілу трудових ресурсів країни по окремих галузях,

для характеристики її економічного і соціального строю.

В характеристиці складу населення важливе значення має сатистика його занять. При цьому в статисциці розрізняють два пов'язаних але різні поняття, заняття і професія. Професіяце робота, в якій дана особа краще всього підготовлена, а заняття- це робота, яка нею виконується.

Для соціально - економічної характеристики країни велике значення має групування населення на міське і сільське. Стати-стика до міського населення відносить населення міст та інших населених пунктів, затверджених законом. До сільського насе-лення відноситься все інше населення. Крім того населення по-діляється на сільськогосподарське, що пов'язане з сільським господарством і несільськогосподарське, пов'язане з іншими га-лузями народного господарства. В першому випадку основою групування було місце проживання, а в другому зв'язок з тією чи іншою галузею.

Важливе місце в статистиці належить показнику національ-ного складу населення.

Крім того важливе значення мають показники культурного рівня населення: грамотність, рівень освіти, тобто кількість осіб, що мають ту чи іншу освіту ( середню, спеціальну, вищу ).

В статистиці під рухом населення розуміють зміну його чи- сельності. При цьому розрізняють два види руху населення: природній і механічний.

Природній рух населення - це зміна одного покоління іншим в результаті народження і смертності. Сюда відносяться шлюби і розлучення.

Механічний рух населення (міграція населення) - це рух насе-лення: приїзди, виїзди.

Статистика визначає абсолютні показники руху населення: кількість народжених, померлих в даному році.

Природній приріст населення, дорівнює кількості народжених мінус кількості померлих; кількості тих, що приїхали і тих, що виїхали.

Механічний приріст населення дорівнює кількості, що при- їхала мінус кількість, що виїхала. Цей показник може бути і додатній і відємний, або дорівнювати 0.

Коефіціенти руху населення визначаються по відношенню до середньорічної чисельності населення і визначаються на 1000 чоловік населення, тобто в промілле(‰ ).

Коефіцієнти природнього руху населення. Якщо чисельність населення позначимо S, число народжених в цьому році - N,

тих, що померли в цьому році - M, то коефіцієнт народження:

Коефіцієнти смертності Kсмерт.=M*1000/S Коефіцієнт природного приросту населення K пр.прир.

Розраховуються ще коефіцієнт життєвості Kжит.=n*1000/M Для характеристики життєвого рівня населення і його росту велике значення має показник середньої тривалості майбут- нього життя.

Середня тривалість майбутнього життя - це кількість років,

які в середньому має прожити покоління, що народилося в даному році при тому, що смертність буде на тому рівні, що і в році народження цього покоління.

Важливим джерелом статистичних даних про населення є переписи населення , які дають найбільш повні і точні дані про чисельність в складі населення на певну дату ( критичний лег- мент).

Проведення перепису населення велика і відповідальна робо-та . Підготовка до цієї роботи проводиться за кілька років . Сюда відноситься підготовка переписного листа , складання плану , програми , встановлення дати проведення , контрольний обхід населення, підготовка працівників перепису , що включає в проведення інструктажу , курсів , проводиться розяснювальна ро- бота по радіо , телебаченню і т. д.

Переписи населення проводяться приблизно через 10р.Але для характеристики населення в міжпереписні періоди необхідне інше джерело-поточна статистика населення , що дає характерис- тику і природнього і механічного руху населення .

Природній рух (народження, смертність, шлюб, розлучення) обліковується ЗАГС (в записах актів громадського стану), чи в сільських, місцевих радах. Другі єкземпляри цих актів передаю- ться в органи ЦСУ.

Механічний рух населення обліковується при прописувані, або виписуванні на спеціальних адресних листках , відривні талони яких передаються в органи статистики для подальшої статистичної обробки .

RSSСтраница 1 из 2 [Всего 2 записей]1 2 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100