Автоматизація господарської діяльності ВАТ "Коломийський сирзавод"

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Дипломная работа. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Информатика, IT
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=12942 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

Анотація

Даний дипломний проект містить 70 сторинок друкованого тексту і 6 графічних додатків. Написаний українською мовою.

Створено програмний комплекс, що автоматизує облік основних засобів будь-якого підприємства чи господарства, та автоматично нараховує поквартальний знос на них, а також виводить загальні звіти по підприємству, а також звіти по внутрішніх відділах підприємства.

Проект містить опис алгоритму, опис програми та текст програми.

Використання розробленого програмного забезпечення автоматизує працю бухгалтера пов`язану з обліком засобів підприємства, та нарахуванням амортизаційного зносу.

Sumary

Given degree project is kept - pages of printed text and graphic exhibits. Written on ukrainian language.

Created programme complex, which automates an account of main fund of some enterprise, or facilitieses, and automatically adds quarterly deductions, as well as produces general reports on the enterprise, as well as reports on its internal branches.

Project is kept an algorithm description,program description and text of program.

Using developping software vastly simplifies a working an accountant is connected with the account of funds of an enterprise, and an adding a quarterly deduction.

Вступ.

Сучасне підприємство або установа у тій, або іншій формі займається обробкою різноманітних даних.

В сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, задача якого полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для обгрунтованих керівних рішень.

Передача інформації про положення і діяльність підприємства на вищий рівень керування та взаємний обмін інформацією між усіма підрозділами фірми виконується на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

В діяльності комерційних структур, що є комплексами повсякденно зв'язаних та взаємодіючих підприємств передача інформації є першочерговим та необхідним фактором нормального функціонування даної структури. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації.

Інформація служить основою для підготовки доповідей, звітів, пропозицій та прийняття відповідних рішень.

До інформації ставляться деякі вимоги:

- по об'єкту та якості - стислість та чіткість формулювань, вчасність отримання;

- по цілеспрямованості - задоволення конкретних вимог;

- по точності та достовірності - правильний відбір первинних даних, оптимальність систематизації та безперервність збору і обробки інформації.

Особлива відмінність праці товарознавця, бухгалтера, економіста полягає в тому, що він переписує дані з первинних документів у картки, журнали, накопичувально-групувальні відомості та інші облікові регістри на папері з подальшим їх узагальненням та перенесенням загальних результатів на рахунки.

Всі ці операції займають велику кількість часу, досить трудомісткі, у них достатньо великий відсоток помилок.

Один з шляхів полегшення роботи - створення автоматизованого робочого місця (АРМ) бухгалтера, товарознавця, кладовщика.

АРМ має задовольняти наступні вимоги:

- звільнення людини від рутинної праці, пов'язаної з простими операціями, які часто повторюються;

- зведення до мінімуму помилок;

- доступний інтерфейс;

Дана дипломна робота орієнтована на створення АРМ бухгалтера, що займається основними фондами підприємства.

Призначення та область використання.

Програма призначена для відображення основних фондів підприємства результатом роботи якої є квартальний звіт, а також для автоматизації нарахування зносу на вищезгадані фонди.

Основні засоби підприємства.

Основні засоби підприємства - це сукупність матеріально речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, термін служби яких більше одного року і вартість з 1,01,1994 р. складає 5000 українських карбованців і більше.

До основних засобів відносяться сільськогосподарські машини і знаряддя, будівельний механізований інструмент, робоча і продуктивна худоба, які є основними засобами незалежно від їх вартості.

Гранична вартість предметів, що належать до основних засобів, може змінюватись за рішенням Кабінету Міністрів України.

Основні засоби приймаються на облік на підставі Актів вводу в експлуатацію, та актів прийомки-передачі встановленої форми.

Основні засоби підприємства відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за фактичними затратами на їх придбання, спорудження і виготовлення. Ці затрати становлять іх первісну вартість. Зміни первісної вартості основних засобів допускаються лишу у разі добудови, дообладнання реконструкції та часткової ліквідації відповідних об`єктів, переоцінки та індексації основних засобів за рішенням уряду.

Погашення вартості основних засобів підприємства здійснюється шляхом віднесення зносу (амортизаційних відрахувань) за затвердженими нормами на витрати виробництва та обсяги протягом терміну, за який первісна вартість повністю переноситься на витрати виробництва.

Одиницею основних засобів є окремий інвентарний об`єкт. За кожним інвентарним об`єктом закріпляється інвентарний номер.

Основні засоби як діючі, так і на консервації або в запасі, а також закінчені капітальні вкладення в орендовані основні засоби, показують в активі балансу за первісною та залишковою вартістю. Залишкова вартість основних засобів по балансу визначається як різниця між первісною їх вартістю та сумою зносу.

Облік основних засобів.

Порядок відображення у фінансовій звітності об'єктів основнихзасобів регулюється ПБО 7 "Основні засоби".

Виходячи з визначення основних фондів, яке присутнє в ПБО 7, до основних фондів належать матеріальні активи, котрі підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва, або поставки товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік). На сьогодні ПБО дозволяє підприємству самостійно визначити, що відносити до основних засобів, а що ні, виходячи з чого ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу основних засобів саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цому поняттю з економічної точки зору.

Як і будь-який актив, основний засіб відображається в Балансі при додержанні двох умов:

- існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;

- оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.

Матеріальні ресурси, готова продукція і товари, на які продажна ціна зменшилась, або якщо вони застаріли чи частково втратили первісну якість, відображаються в звітності на кінець звітного періоду за ціною можливої реалізації в тих випадках, коли вона нижче від їх вартості, коли вона нижче від їх вартості їх зарахування на баланс, з віднесенням таких втрат на зменшення товарних надбавок, фонду поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальн-матеріальних цінностей, а у разі недостатності таких джерел - на фінансові результати від позареалізаційних операцій.

Складання первинних документів про господарські операції та їх відображення в регістрах обліку підприємства й організації проводять у гривнях та копійках.

Традиційні підходи до вирішення таких задач.

Традиційно питання розв'язувалось методом послідовного обчислення зносу за квартал для кожного інвентарного обєкту, з наступним підрахуванням вартості на кінець кварталу. Пізніше підбивались вручну підсумовувались залишки по підрозділах та загальні підсумки. Результатом роботи є квартальний звіт в який переписувались всі наявні засоби підприємства , з іхніми вартісними показниками.

Технічні характеристики

Програмний комплекс реалізовано в СУБД FoxPro 2.6 (c) 1989-1994 Microsoft Corporation. Програма працює під управлінням DOS, і тому сумісна з переважною більшістю систем РС.

Основним елементом комплексу є інтерактивне меню - нащадок системного меню СУБД, функції якого полягають в виклику модулів, що безпосередньо виконують прикладні функції. При розробці модулів максимально пропрацьована їх незалежність від інших. Наявніьсть незалежного інтерактивного меню і ізольованих підпрограм дозволяє при некоректній роботі оператора з одною підпрограмою, без проблем запустити іншу, причому запуск кожної нової підпрограми передбачає закриття всіх відкритих баз і деактивацію вікон та меню, які залишились від невдалого закінчення роботи попередніх модулів.

RSSСтраница 1 из 5 [Всего 5 записей]1 2 3 4 5 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100