Будова електронних оболонок атомів елементів перших трьох періодів

Рефераты, курсовые, дипломные, контрольные (предпросмотр)

Тип: Конспект. Файл: Word (.doc) в архиве zip. Язык: Украинский. Категория: Педагогика, Химия
Адрес этого реферата http://referat.repetitor.ua/?essayId=10422 или
Загрузить
В режиме предпросмотра не отображаются таблицы, графики и иллюстрации. Для получения полной версии нажмите кнопку «Загрузить». Рефераты, контрольные, дипломные, курсовые работы предоставляются в ознакомительных целях, не для плагиата.
Страница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

Мета: Розкрити причину періодичної зміни властивостей елементів і їх сполук у світлі закономірної зміни будови електронних оболонок атомів. Розвивати пізнавальну активність школярів, вдосконалювати навики виконання самостійних робіт.

Формувати вміння учнів характеризувати хімічні властивості елементів за їх місцем в періодичній системі.

Наочні засоби навчання: Періодична таблиця, таблиця, картки з індивідуальними завданнями, перфокарти, ребуси, кросворди, схеми, картки для самостійної роботи.

Тип уроку: Комбінований.

План уроку

І. Вступ (вчитель).

ІІ. Контроль і корекція знань.

1. Робота з індивідуальними картками (для слабо відстаючих учнів).

Картка № 1

Визначити кількість електронів у елементів № 6,7,8.

Картка № 2

Визначити число променів і нейтронів у хімічних елементів № 3,4,5.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальна бесіда.

Вчитель - що таке атом?

- яка будова його?

- ск. видів атомів вам відомо?

- чим відрізняються атоми різних елементів?

- чому атоми електронейтральні?

- з чим співпадає в атомі порядковий номер?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

- Видатний датський учений Нільс Бор розробив початкову квантову теорію будови атома. Цей учений фізик працював в лабораторії Резерфорда з 1911 року, а згодом очолив (1916 р.) Інститут теоретичної фізики Копенгагенського університету.

Йому належать праці щодо теоретичного пояснення періодичного закону Д.І. Мендєлєєва і по теорії атомного ядра. За ці заслуги в 1992 році Нільс Бор був нагороджений Нобелівською премією.

- У своїх положеннях Бор зробив висновок, що енергія електронів у атомі змінюється не безперервно, а стрибками - дискретно. Тому в атомі можливі не будь-які енергетичні стани електронів, а лише визначені тобто квантові. Перехід із одного стану в інший відбувається стрибкоподібно і супроводжується виділенням або поглинанням енергії.

- Основні положення своєї теорії Бор сформулював так:

1. Електрон може обертатися навколо ядра не будь-як, а лише по строго визначеним орбітам. Ці орбіти Бор назвав стаціонарними.

2. Рухаючись по стаціонарним орбітам електрон не випромінює енергію.

3. Випромінювання енергії відбувається при стрибкоподібному переході електрона з однієї орбіти на другу.

4. Енергія цього випромінювання дорівнює різниці енергії атома в кінцевому і вихідному станах.

- В 1924 році французький фізик де Брайль передбачив, що електрон як і фотон має проявляти хвильові властивості. Цю енергію було підтверджено експериментальними дослідженнями у 1924 році Де вісоном і Джермаром в США, Том соном в Англії і Татарковським в Росії незалежно один від одного. Дослідження показали, що електрон поводить себе як хвиля з різним запалом енергії.

- Ми знаємо, що загальне число електронів в атомі відповідає протонному числу, тобто порядковому номеру елемента і утворює його електронну оболонку.

- Електрони цієї оболонки мають різний запас енергії тому одні сильніше притягуються до ядра і розміщені ближче до нього, а інші - слабкіше і розміщені дальше від ядра. Ось чому електрони розмішені навколо ядра шарами.

- Кожний електронний шар складається з певної кількості орбіта лей відповідної форми. Будова електронних шарів (Таблиця)

Висновок: Електрони заповнюють ел. шари у порядку послаблення прийняття їх до ядра, на кожній орбіта лі є не більше 2-х електронів і електрони заповнюють орбіта лі по одному, а потім по два (пара).

Вч. - Розглянемо як будуються електроні шари атомів хім. елементів у порядку зростання зарядів їхніх ядер.

Мета: Розглянути електронну будову атома Н. Не.

Форма орбіталі

Висновок: Оскільки на І електронному шарі може перебувати лише два електрони то перший шар в атомі Гелію завершений.

Мета: Розглянути порядок заповнення електронних шарів ІІ періоду.

Робота з підручником.

(Учні записують в своїх зошитах будову атомів елементів ІІ періоду).

- Який ви бачите зв'язок між номером періоду і кількістю електронних шарів.

Висновок: Номер періоду вказує на кількість електронних шарів.

Мета: Встановити причини валентності.

(За період визначаємо кількість зовнішніх валентних електронів в атома).

Висновок: Інертні гази хімічно пасивні бо мають максимальну кількість електронів на зовнішньому ел.шарі.

- Валентність за киснем і воднем

за Оксигеном - це кількість електронів, що міститься на зовнішньому електронному шарі.

За Гідрогеном - це кількість електронів, що не вистачає до завершення.

Висновок: Отже елементи мають валентність за Оксигеном і Гідрогеном.

V. Вправи на закріплення.

(робота з перфокартами)

Завдання 1

- Що спільного у будові атомів Ве і Мд:

Число протонів;

Число електронів;

Число нейтронів;

Число валетних електронів.

Завдання 2.

- Скільки електронів у зовнішньому шарі атома фосфору.

а) 2; б) 4; в) 5; г) 6.

Завдання 3

- Яке максимальне число електронів на р-орбітале.

- а) 2; б) 4; в) 6; г) 8.

Завдання 4

- Які елементи мають завершені зовнішні електронні шари?

а) Н; б) Не; в) Li; г) Ne.

VІ. Домашнє завдання.

§ 7 вш - 41-45. стор. - 39.

Оксиген і Сульфур

1. Яка електронна формула атома Оксигену?

a) 1s22s226; б) Is22s22p5; в) 1s22s22p4; r) 1s22s22p63s23p4.

2. Якщо атом Сульфуру перебуває у збудженому стані, то електрони третього шару можуть розміщуватися на:

а) р і d орбіталях; б) s, р і d орбіталях;

в) s.i d орбіталях; г) s, р і f орбіталях.

3. У якій сполуці ступінь окислення Оксигену +2?

a)Na2O2; б)Н2О; в)А12О3; r)OF2.

4. Які прості речовини містять лише атоми Оксигену?

а) вода кисень; б) озон, повітря; в) озон, кисень; г)озон, азот

5. Яка алотрогіна модифікація сірки нестійка за нормальних умов?"

а) ромбічна; б) моноклітинна; в) пластична; г) інша відповідь.

5. Якщо всипати порошок міді у розплавлену сірку, то утвориться:

а) купрум (І) сульфід; б) купрум (II) сульфід;

в) купрум (II) сульфіт; г) купрум (П) сульфат.

7. Які властивості мають оксиди Сульфуру?

а) основні; б) кислотні; в) амфотерні; г) інша відповідь.

8. Як називаються кислі солі сульфатної кислоти?

а) сульфіти; б) гідрогенсульфіди; в) гідрогенсульфати; г) гідрогенсульфіти.

Нітроген і Фосфор

1. Скільки неспарених електронів міститься в атомі Нітрогену?

2. а)1; 6)2; в) 3; г)4.

2. Відмінність електронної будови атомів Фосфору і Нітрогену полягає в тому, що:

а) в атомі Фосфору є чотири електронні шари, а в атомі Нітрогену - один;

б) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є вільні р-орбіталі, а в атомі Нітрогену вільних р-орбіталей немає;

в) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є вільні rf-орбіталі, а в атомі Нітрогену вільних орбіталей немає;

г) в атомі Фосфору на зовнішньому електронному шарі є 5 електронів, а в

атомі Нітрогену - 3 електрони.

3. У якій молекулі ступінь окиснення Нітрогену має нульове значення?

a)N2O5; 6)NH3; u)N2; r)NO.

4. Вкажіть кількість електронних пар, за допомогою яких об'єднуються атоми

Нітрогену в молекулі азоту:

а) одна; б) дві; в) три; г) чотири.

5. Реакція синтезу аміаку є:

а) необоротною, екзотермічною, каталітичною;

б) оборотною, екзотермічною, каталітичною;

в) оборотною, ендотермічною, некаталітичною;

г) необоротною, ендотермічною, некаталітичною.

6. При хімічній взаємодії води, нітроген діоксиду і надлишку кисню утворюється:

a)HNO2; б)HNO3; B)HNO2iHNO3; г)HN3 і NO.

7. Який метал взаємодіє з концентрованою HNO3 з виділенням МО2?

а)Аl; б)Са; в)Сu; r)Na.

8. Яка формула амоній нітрату?

a)NH4NO2; б)A1(NO3)3; в) N4 NO3; r)NH3NO3.

Карбон і Силіцій

1. Що є спільного в електронній будові атомів Карбону і Силіцію?

а) кількість електронних шарів;

б) кількість d-орбіталей;

в) кількість електронів на зовнішньому електронному шарі;

г) кількість р- і d-орбіталей.

2. Які алотропні форми Карбону зустрічаються у природі?

RSSСтраница 1 из 4 [Всего 4 записей]1 2 3 4 »

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на сайт «Репетитор».
Разработка и Дизайн компании Awelan
bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100